Zaproszenie do składania ofert

bób
Bób Bartek – zalecenia uprawowe
15 lipca 2016
podanie sobie rąk
Nieruchomość gruntowa w Igołomii
4 sierpnia 2016

Zaproszenie do składania ofert

podanie sobie rąk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający : Krakowska Hodowla i nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. 30-130 Kraków ul. Rydla 53/55 tel. 12 623 38 30, fax : 12 623 38 35

 2. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest wykonanie renowacji pokrycia papowego na dachu budynku hotelowego w Zakładzie Spółki POLAN w Krzczonowie.

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia :

10 wrzesień2016r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu :

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać następujące warunki :

 1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy odrębne tego wymagają.

 2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. Sposób wykonania renowacji : bezspoinowa powłoka hydroizolacyjna DACH System Bs zaopatrzona w poliestrową włókninę zbrojącą.

 1. Zakres prac :

 1. Przegląd dachu i usunięcie pęcherzy,

 2. Dodatkowe wzmocnienie pęknięć papy, dylatacji.

 3. Uszczelnienie technologią DACH System pionowych przejść przez dach.

 4. Zagruntowanie podłoża – obmiar 930 m2.

 5. Ułożenie na połaci dachu bezspoinowej powłoki hyroizolacyjnej DACH System – obmiar 930 m2.

 6. Zabezpieczenie ułożonej powłoki przed promieniowaniem UV farbą ALU.

 1. Opis przygotowania oferty :w celu prawidłowego wykonania zamówienia przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu będącego przedmiotem zamówienia.

Oferta musi zawierać : pełną nazwę oferenta, adres/siedzibę, numer telefonu, numer NIP, REGON, cenę oferty netto/brutto, datę sporządzenia oferty, podpis oferenta.

 1. Miejsce i termin składania ofert : Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. 30-130 Kraków ul. Rydla 53/55 w sekretariacie Spółki lub drogą elektroniczną na adres : polan@nasiona.pl z dopiskiem : Oferta przetargowa –dach Krzczonów

Termin składania ofert : 10.08.2016r.

 1. Osoba wyznaczona do kontaktów : Jacek Stawowski Tel. 12 623 38 34lub 503 105 428 e-mail : techn@nasiona.pl

 2. Warunki umowy : istotne dla zamawiającego postanowienia ujęte zostały „ projekcie umowy „ stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

 3. Zamawiający zastrzega, ze może zakończyć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek oferty bez podania przyczyny.