Nieruchomość gruntowa w Igołomii

podanie sobie rąk
Zaproszenie do składania ofert
2 sierpnia 2016
warzywa
Wrzesień
4 sierpnia 2016

Nieruchomość gruntowa w Igołomii

podanie sobie rąk

Krakowska  Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze  

POLAN  Spółka z o.o.  

ul. Rydla  53-55, 30-130 Kraków

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się w Krakowie w  siedzibie Spółki KHiNO POLAN
w Krakowie przy ul. Rydla 53/55 w sali konferencyjnej.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana fundamentem budynku hotelowego, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 640/16 położoną w Igołomi, Al. Kasztanowa, obręb 0002, w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, w powiecie krakowskim; ujęta w KW nr KR1H/00022146/2, Powierzchnia działki – 0,1331 ha;

Cena wywoławcza 50 000,00 netto

Wadium: 5 000,00 zł, Postąpienie: 500,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2016r. o godz. 9.00

Stan prawny nieruchomości:

Dział I. Oznaczenie nieruchomości: położenie: woj. małopolskie, powiat krakowski, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, miejscowość Igołomia, obręb 0002 Igołomia, działka nr 640/16 o powierzchni 0,1331 ha – użytek- grunty orne R1

Dział II. Właściciel: Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. 30-130 Kraków ul. Rydla 53/55

Dział III. Prawa, roszczenia i ograniczenia: brak wpisów.

Dział IV. Hipoteki: brak wpisów.

Stan wg zapisu w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Krakowie:

Położenie: woj. małopolskie, powiat Kraków, miejscowość Igołomia, jedn. ewid. 120602_2 Igołomia-Wawrzeńczyce, obręb Nr 0002 Igołomia. Arkusz7. Działka nr 640/16 o powierzchni 0,1331 ha, użytki grunty orne klasy RI.  KW 22146, własność: Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Przeznaczenie w planie miejscowym:

Działka wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Igołomia-Wawrzeńczyce znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej symbol planu MU3 z przeznaczeniem podstawowym: zabudowa mieszkaniowo-usługowa w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa nieuciążliwych usług wolnostojących oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym.

Opis ogólny:

działka zabudowana ławami i ścianami fundamentowymi planowanego budynku szkoleniowo – hotelowego. Rok rozpoczęcia budowy 1972r..Powierzchnia zabudowy 530m2, fundamenty i ściany fundamentowe całkowicie zużyte technicznie, bez wartości.

Uzbrojenie: dostęp do E, W, K, T.

Położenie: na wschodnim krańcu wsi Igołomia, w gminie Igołomia Wawrzeńczyce, na wschód od miasta Krakowa, wzdłuż drogi Kraków-Sandomierz. Odległość od centrum Nowej Huty ok. 15 km, od centrum Krakowa ok. 25 km.

Kształt i konfiguracja: działka prostokątna, teren płaski.

Dostępność: bezpośredni dojazd z drogi gminnej tzw. Alei Kasztanowej, asfaltowej drogi prostopadłej do szosy Kraków-Sandomierz, prowadzącej do zespołu parkowo-pałacowego z przełomu XVIII/XIX wieku działką nr 640/25 wyasfaltowaną, przekazaną gminie na drogę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki – ALIOR BANK S.A.
    nr 74 2490 0005 0000 4530 9057 8902 najpóźniej do dnia 30.08.2016. do godz. 1500
  2. Wadium nabywcy, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
  3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy  uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie.  Wadium wpłacone przez oferenta, który odstąpił od przeprowadzenia przetargu lub którego oferta nie zostanie wybrana, zostanie mu zwrócone niezwłocznie w wysokości nominalnej wpłaconej kwoty, bez oprocentowania.
  4. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia 40% wartości, wylicytowanej ceny z uwzględnieniem wniesionego wadium, przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przedwstępna umowa sprzedaży zostanie podpisana nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Umowa przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego zostanie zawarta po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu na zbycie nieruchomości  z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki  u Pana mgr inż. Jacka Stawowskiego –  tel. (12) 623-38-34 w godz. 7-15

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o przetargu: PDF