PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU : VOLKSWAGEN LT 35

warzywa-i-owoce-miekkie-prenumerata-dwuletnia
Polecane odmiany firmy Polan w czasopiśmie „Warzywa i Owoce Miękkie.
25 września 2016
podanie sobie rąk
Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę samochodu dostawczego finansowanego w formie umowy leasingu
25 września 2016

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU : VOLKSWAGEN LT 35

podanie sobie rąk

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o w Krakowie ul. Rydla 53/55

ogłasza

  PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU :

VOLKSWAGEN LT 35  nr rej. KR 168MH

 • Pojemność silnika – 2461 cm3
 • Dopuszczalna ładowność –  1550 kg
 • Rok produkcji – 2003
 • Przebieg –  411 013 tys. km

Cena wywoławcza :  6 400,00 zł brutto ( sześć tysięcy czterysta zł brutto )

Stan techniczny pojazdu :

Pojazd sprawny technicznie .

 

Postępowanie przetargowe będzie przeprowadzone w oparciu o następujące zasady

 1. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ przetarg na zakup samochodu VW LT 35 „ do dnia 05.10.2016r. do godz. 1400, w sekretariacie KHiNO POLAN Sp. z o.o. w Krakowie ul. Rydla 53/55.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2016r.o godz. 900.
 4. Informacji o samochodzie VW LT 35 można uzyskać pod numerem telefonu 12 623 38 34 lub 503 105 428.
 5. Oferowany samochód LT można będzie oglądać w Krakowie ul. Rydla 53/55 dniach od 21.09.2016r. do 04.10.2016r., w obecności pracownika Działu T.A. Spółki POLAN , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny.
 6. Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wp[łacić w kasie Spółki lub przelewem na konto : ALIOR Bank S.A. Oddział w Krakowie, nr rachunku : 74 2490 0005 0000 4530 9057 8902 Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium które zostanie zaksięgowane na koncie sprzedającego do chwili rozpoczęcia przetargu.
 7. Oferta powinna zawierać :

– imię i nazwiska, adres zamieszkania ( dotyczy osób fizycznych ),

– oznaczenie firmy, adres ( dotyczy firm )

– zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z

  nabyciem pojazdu,

– określenie ceny, za którą oferent deklaruje nabycie pojazdu,

            – oświadczenie, że nabywca zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym

              sprzedawanego pojazdu,

– podpisy osób uprawnionych do reprezentacji,

 1. postępowanie przetargowe przeprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez Prezesa Zarządu.
 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 3 dni od daty upływu terminu ich składania.
 2. O wyborze oferty lub odrzuceniu , oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub poczta elektroniczną.
 3. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wpłaty należności zaoferowanej w przetargu, najpóźniej do chwili przekazania przedmiotu przetargu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.