PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI :

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nazwa zadania: „Wykonanie silosu na kiszonkę, 5-komorowygo, przejezdnego, typu L o długości 48 m, z rozstawem murów 5 m, w Zakładzie w Krzczonowie
16 lutego 2017
3 80x80 - PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI :
Za oknami Wiosna w Poznaniu Gardenia.
2 marca 2017

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI :

 1. Bukownik PETKUS K041–  do wstępnej obróbki nasion, wyprodukowana  w 1958r., nr fabryczny maszyny 464.( wyłuskiwanie i rozdzielanie nasion )

Bęben wycierający osiąga prędkość obrotową 700obr/min napędzany poprzez

pasy transmisyjne z silnika 230 V.

Stan techniczny dobry, maszyna użytkowana.

Lokalizacja : Magazyn Nasion – Kraków ul. Rydla 53/55

Cena wywoławcza :  2 800,00 zł brutto ( dwa tysiące osiemset zł brutto )

Postępowanie przetargowe będzie przeprowadzone w oparciu o następujące zasady

 1. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ przetarg na zakup bukownika, „ do dnia 22.02.2017r. do godz. 1400, w sekretariacie KHiNO POLAN Sp. z o.o. w Krakowie ul. Rydla 53/55.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2017r.o godz. 900.
 4. Informacji o maszynach można uzyskać pod numerem telefonu 12 623 38 34 lub 503 105 428.
 5. Oferowaną maszynę można będzie oglądać : w Krakowie ul. Rydla 53/55 -poz. 1 ), od 16.02.2017r. do 22.02.2017r., w  obecności pracownika Działu T.A. Spółki POLAN , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny.
 6. Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić w kasie Spółki lub przelewem na konto : ALIOR Bank S.A. Oddział w Krakowie, nr rachunku : 74 2490 0005 0000 4530 9057 8902 Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium które zostanie zaksięgowane na koncie sprzedającego do chwili rozpoczęcia przetargu.
 7. Oferta powinna zawierać :

– imię i nazwiska, adres zamieszkania ( dotyczy osób fizycznych ),

– oznaczenie firmy, adres ( dotyczy firm )

– zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z

nabyciem maszyn

– określenie ceny, za którą oferent deklaruje nabycie maszynę,

– oświadczenie, że nabywca zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym

Sprzedawanej maszyny,

– podpisy osób uprawnionych do reprezentacji,

 1. postępowanie przetargowe przeprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez

Prezesa Zarządu.

 • .O wyborze oferty lub odrzuceniu , oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub poczta elektroniczną.
 1. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wpłaty należności zaoferowanej w przetargu, najpóźniej do chwili przekazania przedmiotu przetargu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.