ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nazwa zadania: „Wykonanie silosu na kiszonkę, 5-komorowygo, przejezdnego, typu L o długości 48 m, z rozstawem murów 5 m, w Zakładzie w Krzczonowie

centra ogr 80x80 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  Nazwa zadania: „Wykonanie silosu na kiszonkę, 5-komorowygo, przejezdnego, typu L o długości 48 m, z rozstawem murów 5 m, w Zakładzie w Krzczonowie
Już powoli zbliża się wiosna!
13 lutego 2017
PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI :
16 lutego 2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nazwa zadania: „Wykonanie silosu na kiszonkę, 5-komorowygo, przejezdnego, typu L o długości 48 m, z rozstawem murów 5 m, w Zakładzie w Krzczonowie

Nazwa zadania: „Wykonanie silosu na kiszonkę, 5-komorowego, przejezdnego, typu L o długości 48 m, z rozstawem murów 5 m, w Zakładzie w Krzczonowie”

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  1. Zamawiający : Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. 30-130 Kraków ul. Rydla 53/55 NIP : 675 10 00 038
  1. Przedmiot zamówienia:

Silos pięciokomorowy typu L ,o długości 48 m, i rozstawie murów 5m

Osobą do kontaktu jest : Leszek Nowakowski – Dyrektor Zakładu  w Krzczonowie

Tel : 41 351 70 06    kom. 664 460 862 .

  1. Oczekiwane terminy wykonania zamówienia:

Do  30 czerwca 2017 r..

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać na adres : Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. 30-130 Kraków ul. Rydla 53/55 w zamkniętej kopercie opisanej : przetarg na budowę silosu  w Krzczonowie .

Termin składania ofert:  do dnia 03.03.2017 r.

  1.  Otwarcie ofert: 03.2017 r.
  1. Postanowienia dodatkowe:

Zamawiający zastrzega, że może zakończyć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek oferty  oraz bez podania przyczyny.