Przetarg: Sprzedaż Rozsiewacz Nawozów Rauch MDS 935R

3 80x80 - Przetarg: Sprzedaż Rozsiewacz Nawozów Rauch MDS 935R
Za oknami Wiosna w Poznaniu Gardenia.
2 marca 2017
podanie sobie rąk
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Budowa szklarni w Gospodarstwie Raciborowice
10 marca 2017

Przetarg: Sprzedaż Rozsiewacz Nawozów Rauch MDS 935R

podanie sobie rąk

                       Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze

                        POLAN Sp. z o.o w Krakowie ul. Rydla 53/55

                                                ogłasza

                 PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ

                       ROZSIEWACZ NAWOZÓW RAUCH MDS 935R

Rozsiewacz nawozów RAUCH , typ – MDS 935R/M863

 • Rok produkcji – 2006
 • Maksymalna ładowność – 1 800 kg
 • Wysiew – 10-12 m
 • Pojemność zbiornika – 900 l
 • Nr fabr. – 41072
 • Wymiary / szer./dług./wys. – 190/120/101 cm

Cena wywoławcza :  7 000,00 zł brutto ( siedem tysięcy zł brutto )

Stan techniczny rozsiewacza :

Stan dobry, nosi ślady użytkowania, nie posiada istotnych uszkodzeń

Postępowanie przetargowe będzie przeprowadzone w oparciu o następujące zasady

 

 1. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ przetarg na zakup rozsiewacza do nawozów RAUCH „ do dnia 22.03.2017r. do godz. 1400, w sekretariacie KHiNO POLAN Sp. z o.o. w Krakowie ul. Rydla 53/55.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2017r.o godz. 1000.
 4. Informacji o ciągniku  można uzyskać pod numerem telefonu      41 351 70 06.
 5. Oferowany ciągnik można będzie oglądać w Zakładzie w Krzczonowie w dniach od 08.03.2017r. do 22.03.2017r., w  obecności pracownika Zakładu w Krzczonowie , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny.
 6. Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić w kasie Spółki lub przelewem na konto : ALIOR Bank S.A. Oddział w Krakowie, nr rachunku : 74 2490 0005 0000 4530 9057 8902 Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium które zostanie zaksięgowane na koncie sprzedającego do chwili rozpoczęcia przetargu.
 7. Oferta powinna zawierać :

– imię i nazwiska, adres zamieszkania ( dotyczy osób fizycznych ),

– oznaczenie firmy, adres ( dotyczy firm )

– zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z

nabyciem pojazdu,

– określenie ceny, za którą oferent deklaruje nabycie pojazdu,

– oświadczenie, że nabywca zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym

sprzedawanego pojazdu,

– podpisy osób uprawnionych do reprezentacji,

 1. postępowanie przetargowe przeprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez

Prezesa Zarządu.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 3 dni od daty upływu terminu ich składania.
 2. O wyborze oferty lub odrzuceniu , oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub poczta elektroniczną.
 3. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wpłaty należności zaoferowanej w przetargu, najpóźniej do chwili przekazania przedmiotu przetargu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.