ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Budowa szklarni w Gospodarstwie Raciborowice

podanie sobie rąk
Przetarg: Sprzedaż Rozsiewacz Nawozów Rauch MDS 935R
10 marca 2017
podanie sobie rąk
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Zakup ciągnika rolniczego
5 kwietnia 2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Budowa szklarni w Gospodarstwie Raciborowice

podanie sobie rąk

Kraków, dnia 07.03.2017r.

 

             ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Nazwa zadania: Budowa szklarni o powierzchni 2 532 m2 w Gospodarstwie

                            Raciborowice – I etap – 1 578 m2.

 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Zamawiający : Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. 30-130 Kraków ul. Rydla 53/55 NIP : 675 10 00 038

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Budowa szklarnio powierzchni 2 532 m2 w Gospodarstwie Raciborowice – I etap

I etap obejmuje wykonanie :

 1. Korytarza o wymiarach – 64mx3m,
 2. Szklarni o wymiarach – 31,5mx4m,
 3. 5 szklarni o wymiarach – 31,5x8m,

Każda szklarnia powinna być wyposażona w następujące instalacje :

 1. System ogrzewania,
 2. Sterowanie klimatyczne,
 3. System nawadniania i nawożenia,
 4. Elektryczną,
 5. System cieniowania,
 6. Szklarnia nr 2 – stoły zalewowe oraz doświetlenie, szklarnia podzielona na 4 części z oddzielnym sterowaniem klimatycznym.

Osobą do kontaktu jest : Leszek Róg – Naczelny Hodowca, Kierownik Zakładu

Tel : 12 387 72 88    kom. 508 879 807 .

 1. Oczekiwany termin wykonania zamówienia:

6 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać na adres : Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. 30-130 Kraków ul. Rydla 53/55 w zamkniętej kopercie opisanej : przetarg na budowę szklarni w Raciborowicach. .

Termin składania ofert:  do dnia 22.03.2017r.

 1. Otwarcie ofert: 23.03.2017r.
 2. Postanowienia dodatkowe:

Cena zamówienia powinna dodatkowo uwzględniać demontaż istniejących szklarni. Na wykonanie i demontaż zostanie zawarta stosowna umowa.

7.Zamawiający zastrzega, że może zakończyć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek oferty  oraz bez podania przyczyny.

Załączniki:

Załącznik nr1  – wzór oferty.

Załącznik nr 2 – wzór umowy.

Załącznik nr 1

 

OFERTA

Pieczęć firmowa oferenta

Oferent:

Nazwa firmy……………………………………………………………………………………

Adres……………………………………………………………………………………………

Tel………………………………………………………………………………………………

Fax……………………………………………………………………………………………..

E-mail………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………………REGON………………………………………..

 

Zamawiający:

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o., NIP 675-10-00-038,

TEL. 12 623 38 30, FAX 12 623 38 35, e-mail: polan@nasiona.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie nr L.Dz.EOK/…./2016

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto……………………zł (słownie:…………………………………………………………………..złotych), powiększone o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Oświadczam/my, że zaoferowana w pkt. 1 cena ryczałtowa obejmuje wszystkie składniki związane ze świadczeniem usług.
 3. Oświadczam/my, iż przedmiot zamówienia wykonam w terminie :.
 4. Oświadczam/my, że zawarty w zaproszeniu do składania ofert projekt umowy został przez mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 5. Oświadczam/my, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do składania oferty tj. przez 30 dni.
 6. Oświadczam/my , że zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
 7. Wyrażam zgodę na termin płatności 30% wartości zamówienia netto w terminie do
  3 dni od daty dostarczenia materiałów na plac budowy (o dostarczeniu materiałów Wykonawca powiadomi Zamawiającego w dniu dostawy). Pozostała kwota za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty odbioru technicznego przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Inwestora faktury.

 

 1. Oświadczam/my, że spełniam/my wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do składania ofert dotyczące:
 2. a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 3. b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 4. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 5. Oświadczam/my, że zostałem poinformowany/na, że:

1) administratorem moich danych osobowych jest Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rydla 53-55;

2) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie przedmiotowego zadania i mogą być udostępniane innym odbiorcom jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa;

3) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4) podanie moich danych osobowych Spółce KHiNO POLAN jest dobrowolne.

 1. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w zaproszeniu, tj.:
 2. a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 3. b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 4. Oferta zawiera…………ponumerowanych i parafowanych stron.
 5. Podpisano:

………………………dnia……………….        …………………………………………………

(czytelny podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

UMOWA

 

„ Nazwa zadania: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

zawarta w Krakowie w dniu   …………………………., pomiędzy:

 

Krakowską Hodowlą i Nasiennictwem Ogrodniczym POLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rydla 53/55, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084825, posiadającą kapitał zakładowy 29 331 100,00 zł oraz NIP 675-10- 00-038 i REGON 350713499, reprezentowaną przez:

 1. …………………………………………………..
 2. ……………………………………………………

 

zwaną dalej „Inwestorem„

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

reprezentowanym przez :

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 

zwaną dalej „Wykonawcą„

o następującej treści:

 1.

 

                                   Przedmiot umowy i jego zakres

 

Przedmiotem umowy jest: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Przedmiot umowy obejmuje: wykonanie , transport i montaż :

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Wszelkie prace oraz podzespoły zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z ustalonym zakresem zamówienia robót budowlanych oraz ustalonym kosztorysem.
 2. Wykonawca oświadcza, że posiada środki, maszyny, urządzenia, wykwalifikowanych pracowników oraz doświadczenie niezbędne do wykonania obiektu określonego w ust. 1.
 3. Inwestor przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy.

 

 • 2.

                                                 Termin wykonania

 

 1. Wykonawca przystąpi do rozpoczęcia robót, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, niezwłocznie po przekazaniu placu budowy.
 2. Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie robót w terminie tygodnia od daty ustalonej w ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić, informując o tym na piśmie Wykonawcę.
 1. Termin zakończenia realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy nastąpi do 14 dni od dnia przekazania placu budowy.
 2. Odbiór końcowy obiektu powinien nastąpić w ciągu 7 dni od daty ustalonej
  w ust. 3.

 

 • 3.

                                  Obowiązki Wykonawcy i Inwestora

 

 1. Wykonawca, realizując przedmiot umowy, zobowiązany jest do:
 • wykonania zaplecza budowy;
 • stosowania materiałów i wyrobów spełniających warunki realizacji przedmiotu umowy i dokumentacji technicznej;
 • wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach prawa, w szczególności w Prawie Budowlanym oraz dostarczenia odpowiednich atestów i dopuszczeń.
 • prowadzenia na bieżąco należytej dokumentacji w celu uzasadnienia faktycznego czasu trwania działalności i terminów jej zakończenia
 • do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników swoich jak i innych pracujących w remontowanym obiekcie oraz zapewnienia we własnym zakresie nadzoru służb BHP nad prowadzonymi robotami.
 • niezwłocznego informowania Inwestora o konieczności wykonania robót dodatkowych, nie­objętych umową, na które nie otrzymał pisemnego zlecenia wykonania;
 • przestrzegania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji właściwych władz lokalnych i państwowych;
 • wprowadzenia ścisłej dyscypliny i porządku pośród pracowników Wykonawcy wykonujących przedmiot umowy. Wykonawca nie będzie zezwalał na zatrudnianie osób niezdolnych do pracy lub nieposiadających umiejętności
  w zakresie powierzonych im zadań. Jakakolwiek osoba zatrudniona przez Wykonawcę, która, przebywając na terenie, gdzie odbywają się roboty, nie będzie zachowywać się lub wykonywać pracy w sposób nie należyty , lub która będzie się zachowywać lekceważąco, używać alkoholu, będzie zachowywać się niedbale lub w inny niepożądany sposób, zostanie, na pisemne polecenie Inwestora, niezwłocznie usunięta z terenu przez Wykonawcę i nie zostanie ponownie zatrudniona na terenie prac bez pisemnego zezwolenia. Wykonawca podejmie wszelkie starania, by utrzymać porządek pracy w czasie trwania prac. Wykonawca uznaje, że jest konieczne, aby roboty odbywały się w sposób niezakłócony, oraz podejmie wszystkie uzasadnione działania w celu zapobieżenia lub niezwłocznego usunięcia przestoju w pracy lub sporu pracowniczego, które mogłyby wpłynąć na roboty.
 • Wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Umowy z należytą starannością, zgodnie ze stosownymi przepisami i normami, jak również w sposób zgodny z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz warunkami niniejszej Umowy.

 

 • 4.

                                Wartość umowy i warunki płatności

 

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  …………………………….……. zł netto
  (słownie:  …………………………………………………………… złotych netto ), powiększone o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie prace oraz wszelkie użyte materiały – zgodnie z zakresem  i ofertą na wykonanie zakresu umowy.

 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy 30% wartości zamówienia netto w terminie do
3 dni od daty dostarczenia materiałów na plac budowy (o dostarczeniu materiałów Wykonawca powiadomi Zamawiającego w dniu dostawy).

 1. Pozostała kwota za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Inwestora prawidłowo wystawionej faktury.
 2. Podstawę wystawienia faktury będzie stanowił końcowy protokół bezusterkowego odbioru robót podpisany przez Inwestora oraz Wykonawcę.
 3. Inwestor dopuszcza wystawienie faktur częściowych za udokumentowane wykonanie częściowe zakresu umowy.

 

 1. Faktura musi określać obowiązującą nazwę Inwestora, tj.:

 

             Krakowska Hodowla I Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o.
ul. Rydla 53/55, 30 – 130 Kraków NIP 675 10 00 038  REGON 350713499

oraz adres, na który należy przesłać fakturę, tj.

Krakowska Hodowla I Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o.
ul. Rydla 53/55, 30 – 130 Kraków

 

 1. Strony ustalają, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Inwestora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
 1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy.

 

 • 5.

                                                   Warunki gwarancji

 

 1. Wykonawca udziela Inwestorowi 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy . Bieg gwarancji liczy się od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy (robót).
 2. W okresie gwarancji Wykonawca zagwarantuje niezwłoczne przystąpienie do usunięcia wady wykonanych robót, w wyznaczonym przez Inwestora terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia wady. Wada zostanie przez Wykonawcę usunięta w terminie uzgodnionym przez strony, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wady przez Inwestora.
 3. Usuwanie wszelkich wad wynikłych po odbiorze Wykonawca będzie wykonywał na własny koszt w ramach gwarancji i rękojmi, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 4. W przypadku stwierdzenia wady przedmiotu umowy okres gwarancji zostanie wydłużony o czas jej usuwania.
 5. Inwestor ma prawo do przystąpienia do usuwania wad we własnym zakresie (w szczególności ma prawo zlecić wykonanie ich usunięcia swobodnie wybranemu podmiotowi trzeciemu – wykonawstwo zastępcze), ale na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie wskazanym w ust. 2 lub też jeśli wady te nie zostaną Przez Wykonawcę ostatecznie usunięte w terminie do 1 miesiąca.

                                                              

 • 6.

                                   Warunki odbioru przedmiotu zamówienia.

 

 1. Odbiór techniczny przedmiotu umowy musi być zakończony obustronnie podpisanym końcowym protokołem odbioru robót.
 2. Inwestor powierza sprawowanie bieżącej kontroli nad realizacją niniejszej umowy mgr inż. Leszkowi Nowakowskiemu – Dyrektorowi Zakładu
  w Krzczonowie nr telefonu 12 623 38 34, uprawnionemu do udzielania oraz żądania udzielenia informacji niezbędnych w celu zapewnienia należytej realizacji postanowień umownych .
 3. Ze strony Wykonawcy za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy

odpowiedzialnym jest  ……………………………………………………..

 

 

 • 7.

                                                      Podwykonawcy.

 

Wykonawca zobowiązuje się do nie powierzania wykonania przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcom.

 

 • 9.

                                                      Kary umowne.

 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach:

 1. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną:
 • za odstąpienie od umowy z przyczyn lezących po stronie Inwestora w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy,
 1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne:
 • za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezących po stronie  Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy,
 • za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia od terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
 • za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Inwestora – w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
 1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

 

 1. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w terminie 14 dni od daty ustalenia przyczyn uprawniających do odstąpienia.

 

 

 • 10.

                                                          Siła wyższa.

 

 1. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje się nadzwyczajne
  i nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej umowy, a których skutkom strona nie mogła zapobiec, przy zachowaniu należytej staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, jak np. powódź, trzęsienie ziemi, mobilizacja, działania wojenne.
 2. Nie uznaje się za siłę wyższą awarii w zakładzie strony, braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą.
 3. Warunkiem zwolnienia od odpowiedzialności, o której mowa powyżej, jest niezwłoczne zawiadomienie drugiej Strony umowy na piśmie nie później niż
  w terminie dwóch dni roboczych od wystąpienia niezdolności do wykonania zobowiązań wynikających z umowy na skutek zdarzenia, o szczegółach i zakresie tego zdarzenia, z uwzględnieniem przewidywanego okresu jego trwania i wpływu na wykonanie zobowiązań danej Strony.

 

 • 11.

                                              Tajemnica służbowa

 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ustawą z dnia  5.08.2010r. (Dz. U. z 2010 nr 182, poz. 1228 z późn. zm.) o ochronie informacji niejawnych oraz  zobowiązuje się do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z  tej ustawy w zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy służbowej.

 

 

 

 • 12.

                                      Pozostałe postanowienia umowy.

 

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz nieprzestrzegania przepisów.
 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy jak i inne będące w stosunku cywilnoprawnym i wykonujące prace na rzecz Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zasad korzystania z mediów energetycznych i innych.
 4. Inwestor zapewni pracownikom Wykonawcy, w czasie przebywania na terenie budowy w związku z realizacją zakresu umowy noclegi oraz wyżywienie( temat nieuzgodniony do końca )
 5. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące robót budowlanych.
 6. Wszystkie postanowienia niniejszej umowy stosuje się do następców prawnych stron.
 7. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy.
 8. Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Inwestora.
 9. Jeśli jakiekolwiek części postanowień lub postanowienia Umowy zostałyby uznane przez obie Strony Umowy, sąd lub inną właściwą władzę za nieważne lub nienadające się do wykonania w całości lub części, pozostałe postanowienia Umowy i pozostałe części kwestionowanych postanowień pozostaną w mocy.
 10. W odniesieniu do postanowień uznanych za nieważne lub nienadające się do wykonania, Strony będą negocjować w dobrej wierze w granicach obiektywnej wykonalności zastępcze postanowienia ważne i nadające się do wykonania odzwierciedlające w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony
  w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA

………………………………                                                      …………………………