Ogłoszenie o przetargu- Nieruchomość gruntowa – Krzeszowice ul. Kościuszki

20170903 123832 80x80 - Ogłoszenie o przetargu- Nieruchomość gruntowa - Krzeszowice ul. Kościuszki
Pobiednik 2017 – fotorelacja pod tytułem Warzywa inaczej
5 września 2017
O czosnku w Gorysławicach 15 09 2017 80x80 - Ogłoszenie o przetargu- Nieruchomość gruntowa - Krzeszowice ul. Kościuszki
Gorysławice – Szkolenie dla producentów czosnku
9 października 2017

Ogłoszenie o przetargu- Nieruchomość gruntowa – Krzeszowice ul. Kościuszki

podanie sobie rąk

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

 

Krakowska  Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze 

POLAN  Spółka z o.o. Rydla 53-55, 30-130 Kraków

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się w Krakowie w  siedzibie Spółki KHiNO POLAN
w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 w sali konferencyjnej.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana kompleksem budynków o charakterze magazynowo-handlowym, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 1612/5, położona w mieście Krzeszowice, obręb 0001, w gminie Krzeszowice, w powiecie krakowskim; ujęta w KW nr KR2K/00035929/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach, pl. Kulczyckiego 1. Powierzchnia działki –2,4703 ha.

 Cena wywoławcza 2 222 000,00 netto

Wadium: 222 200,00 zł, postąpienie: 30 000,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2017r o godz.1000

Stan prawny nieruchomości:

Dział III KW zawiera wpisy:

Nieodpłatnie, na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez dz.nr. 1612/5 – szlakiem drożnym zaznaczonym na mapie z projektem podziału nieruchomości stanowiącej załącznik do umowy oznaczonym kolorem czerwonym na rzecz każdoczesnych Współwłaścicieli dz.nr 1612/4 obj. KR2K/53838/6.

Nieopłatna, na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez dz. nr. 1612/5(KW KR2K/00035929/9) położoną w Krzeszowicach – istniejącym już szlakiem drożnym – zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do umowy – kolorem czerwonym na rzecz każdoczesnych Właścicieli nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 1612/1 (KW KR2K/00029291/2) położoną w Krzeszowicach.

Nieodpłatna, na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez dz. nr. 1612/5 (KW KR2K/00035929/9) położoną w Krzeszowicach – istniejącym już szlakiem drożnym – zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do umowy

– kolorem czerwonym na rzecz każdoczesnych Właścicieli nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 1612/2 (KW KR2K/00035323/1) położoną w Krzeszowicach.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

W oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszowice uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XXXI/347/2013 z dnia 23.05.2013 roku, działka nr 1612/5 położona w Krzeszowicach, znajduje się :

 • w części zachodniej ujęta jest w terenach zieleni urządzonej – pas 15 m wzdłuż rzeki Krzeszówka (symbol planu „ZU”),
 • w pozostałej części w terenach zabudowy usługowej (symbol planu U1.1 i U1.2).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr XXXI/347/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. ( Dz.U. WM z 4 czerwca 2013r. poz. 3770 ) działka nr 1612/5 położona w Krzeszowicach na obszarze o symbolu U1.1 obejmuje ochroną konserwatorską obiekty lub ich części znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków.

Lokalizacja:

Nieruchomość położona jest w mieście Krzeszowice, przy ul. Kościuszki 2b, powiat krakowski, województwo małopolskie.

Wjazd na nieruchomość – z ulicy Kościuszki – droga krajowa nr 79, wewnętrzną drogą asfaltową. Nieruchomość położona w rejonie drogi krajowej – ul. Kościuszki oraz w terenach zabudowy o przeznaczeniu usługowym (sklepy, hurtownie, warsztaty).

Zagospodarowanie działki:

Działka zabudowana kompleksem budynków o funkcji magazynowo-handlowej z częścią biurową i garażową. Teren działki zagospodarowany i utwardzony – drogi wewnętrzne oraz parkingi wykonane z płyt betonowych oraz z kostki brukowej. Działka ogrodzona murem o wysokości ok. 1,60 m, wewnętrzne ogrodzenie wykonane z siatki stalowej na podmurówce betonowej, wewnętrzne bramy wjazdowe – metalowe, dwuskrzydłowe.

Uzbrojenie działki w instalacje:

 • woda – z wodociągu miejskiego
 • energia elektryczna – jedno- i trójfazowa oraz oświetleniowa
 • kanalizacja – sieć miejska
 • sieć centralnego ogrzewania – z własnej kotłowni węglowej
 • sieć telefoniczna

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki – ALIOR BANK SA

nr 74 2490 0005 0000 4530 9057 8902, najpóźniej do dnia 11.10.2017r. do godz. 800

 1. Wadium nabywcy, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 2. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie.  Wadium wpłacone przez oferenta, który odstąpił od przeprowadzenia przetargu lub którego oferta nie zostanie wybrana, zostanie mu zwrócone niezwłocznie w wysokości nominalnej wpłaconej kwoty, bez oprocentowania.
 3. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia wylicytowanej ceny z uwzględnieniem wniesionego wadium, przy zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Umowa sprzedaży zostanie podpisana nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki u Pana mgr inż. Jacka Stawowskiego –  tel. (12) 623-38-34 w godz. 7-15.

mapka

Brama wjazdowa od ul. Kościuszki

Brama wjazdowa od ul. Kościuszki

Kuźnia

Kuźnia

Garaże

Garaże

Magazyn hurtowni nasion

Magazyn hurtowni nasion

Stodoła

Stodoła

Stodoła

Stodoła

Obora