Zaproszenie do składania ofert – badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 r.

Proszowice 17 09 2017 zdj nr 2 80x80 - Zaproszenie do składania ofert - badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 r.
Odwiedziny w Proszowicach.
9 października 2017
podanie sobie rąk
SPRZEDAŻ CIĄGNIKA URSUS
30 października 2017

Zaproszenie do składania ofert – badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 r.

podanie sobie rąk

Zaproszenie do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017

Zarząd Spółki Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o.
z siedzibą: 301-130 Kraków, ul. Rydla 53-55 zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i za rok 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.

Oferta firmy audytorskiej na rok 2017 i na rok 2018 powinna zawierać :

 1. Informacje o firmie audytorskiej, w tym o :
 • formie działalności,
 • wpisie na listę firm audytorskich ( art.57 ust.1 ustawy o biegłych rewidentach),
 • wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
 • składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
 • pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka ( produkcja rolnicza);                                                                                                                                                                                                                                                                 2.oświadczenia firmy audytorskiej o :
 • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art.69-73 ustawy o biegłych rewidentach ( Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
 • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,
 • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej ( nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat ) i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust.2-5 ustawy o biegłych rewidentach;
 1. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania .
  Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu na rok 2017 i rok 2018¹;
 2. wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki ( konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” -oferta nie będzie brana pod uwagę.
 3. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
 4. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
 5. oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 6. oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzanych dla zarządów ( w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki.
 7. parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.

Oferty należy kierować na adres spółki.
Termin składania ofert upływa z dniem 30 października 2017 roku².
Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie <oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki>.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12-623-38-48.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w dniu 08 listopada 2017 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 17 listopada 2017 roku. Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

¹ zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z rozdziałem II ust.6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata  z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych.

² za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do spółki.