Przetarg – nieruchomość gruntowa niezabudowana w mieście Krzeszowice

podanie sobie rąk
Przetarg – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem pensjonatowym MALWA w Kościelisku
9 listopada 2017
warzywa
Seminarium w Centrum Edukacji Ogrodniczej Szczecin
10 listopada 2017

Przetarg – nieruchomość gruntowa niezabudowana w mieście Krzeszowice

podanie sobie rąk

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

Krakowska  Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze 

POLAN  Spółka z o.o. 

  1. Rydla 53-55, 30-130 Kraków

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się w Krakowie w  siedzibie Spółki KHiNO POLAN
w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 w sali konferencyjnej.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca

działkę ewidencyjną nr 1763/4, położona w mieście Krzeszowice, obręb 0001, w gminie Krzeszowice, w powiecie krakowskim; ujęta w KW nr KR2K/00049908/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach, pl. Kulczyckiego 1. Powierzchnia działki – 1,1362 ha.

Cena wywoławcza 593 000,00 netto

 Wadium: 60 000,00 zł, postąpienie: 6 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2017r. o godz. 1000

 Stan prawny nieruchomości:

Dział I KW zawiera wpisy wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej:

Nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz : każdoczesnego Właściciela nieruchomości stanowiącej działkę numer 1180/72 obj. KW nr KR2K/00049908/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach – każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działki numer 1180/74 i 1180/75 obj. KW nr KR2K/00026736/3 – polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę numer 1180/71 pasem o szerokości 15 (piętnaście) metrów, przeznaczonym między innymi dla ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 30 MG (trzydzieści ton) i to drogą zaznaczoną kolorem zielonym na planie sytuacyjnym stanowiącym złącznik nr 1 do niniejszego aktu notarialnego a zarazem jego integralną część.

Uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej Księgi Wieczystej:

Nieodpłatne prawo przechodu i przejazdu oraz powrotu przez plac manewrowy znajdujący się na działce nr 1180/45 obj. KW KR2K/49909/4 oznaczony kolorem niebieskim na mapie załączonej do warunkowej umowy sprzedaży jako załącznik 10.1. na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1180/46.

Dział III KW zawiera wpisy:

Nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego Właściciela nieruchomości stanowiącej działkę numer 1180/71 KW KR2K/00055726/2, polegającą na prawie odprowadzenia wód deszczowych z nieruchomości władnącej do kolektora posadowionego na działce nr 1180/72 poprzez podłączenie do powyższego kolektora instalacji odprowadzającej wody opadowe z nieruchomości władnącej (w miejscu zaznaczonym kolorem zielonym na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do aktu notarialnego a zarazem integralną część), w sposób zapewniający możliwość odprowadzania z nieruchomości władnącej deszczówki w ilości 100 dm3/sekundę (sto decymetrów sześciennych na sekundę), w granicach, terminie i na zasadach określonych w pozwoleniu wodno-prawnym oraz decyzji Starosty Krakowskiego z dnia 13 listopada 2008 roku nr decyzji OS.PZ.6223-47/08.

Nieodpłatna służebność przechodu, przejazdu drogą asfaltową szerokości 6 m do 8 m przez dz.nr 1180/29 pomiędzy punktami A i B jak zaznaczono na mapie uzupełniającej linią przerywaną, kolorem czerwonym 1.ks.rob. 492/96 na rzecz każdoczesnego właściciela dz. nr 1180/28.

Nieodpłatna służebność polegająca na prawie przechodu i przejazdu oraz powrotu po drodze znajdującej się na działce nr 1180/46, oznaczonej kolorem czerwonym na mapie załączonej do warunkowej umowy sprzedaży jako załącznik 10.1., na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1180/45 obj. KW KR2K/49909/4.

Nieodpłatna na czas nieokreślony służebność przechodu i przejazdu przez działkę numer 1763/4 położoną w Krzeszowicach , całą jej szerokością pasem gruntu poczynając od granicy z działką numer 1180/28 w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic działek numer: 1763/5,1180/73 i 1181 i dalej w kierunku zachodnim przez działkę numer 1763/3 istniejącym szlakiem drożnym do granicy z ulicą Żbicką na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 1763/5 położonej w Krzeszowicach.

Nieodpłatnie, na czas nieograniczony służebność przechodu i przejazdu całą szerokością i długością działki numer 1763/4 położonej w Krzeszowicach na rzecz każdoczesnych właścicieli działek numer 1763/1 i 1763/7 położonych w Krzeszowicach obj. KW KR2K/00058322/1.

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice zatwierdzonego Uchwała nr XLVI/369/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28.01.2010r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr XXII/203/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26.07.2012r., Uchwałą nr XXXVII/417/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30.12.2013r., Uchwałą nr VI/61/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26.03.2015r. oraz Uchwałą nr XXII/226/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30.06.2016r. – działka nr 1763/4 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem U – obszary rozwoju aktywności gospodarczej, w granicach Otuliny Parków Krajobrazowych, w obszarze górniczym PE 7 „Krzeszowice I”.

Działka w przygotowywanym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice przeznaczona pod drogę.

 

Zagospodarowanie działki:

Działka utwardzona częściowo płytami betonowymi, częściowo asfaltem.

Najbliższe otoczenie:

Tereny oznaczone symbolem U – obszary rozwoju aktywności gospodarczej, tereny zabudowy usługowo-handlowej, dalej ulica Kościuszki – droga krajowa nr 79.

Dojazd do działki:

Z ulicy Kościuszki (droga krajowa nr 79) – wewnętrzną droga przez tern firmy KROKUS Sp. z o.o. (służebność przejazdu pasem o szerokości 15m) oraz z ulicy Żbicką – droga wewnętrzną przez tereny kompleksu – Gospodarstwo Ogrodnicze z Mielca (służebność przejazdu pasem szerokości 15m).

Dostępność komunikacyjna:

Dobra – komunikacja kołową, indywidualną, przystanek bus około 300 m.

 

Ograniczenia przetargu:

Ww. nieruchomość jest nieruchomością rolną.

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016,poz.585) może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w przypadku sprzedaży nieruchomości KOWR przysługuje prawo pierwokupu.

W przypadku nabycia nieruchomości rolnej obowiązki nabywcy reguluje art. 2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. /m.in. nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście./

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki – ALIOR BANK SA

nr 74 2490 0005 0000 4530 9057 8902, najpóźniej do dnia 24.11.2017r. do godz. 800

  1. Wadium nabywcy, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
  1. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie.  Wadium wpłacone przez oferenta, który odstąpił od przeprowadzenia przetargu lub którego oferta nie zostanie wybrana, zostanie mu zwrócone niezwłocznie w wysokości nominalnej wpłaconej kwoty, bez oprocentowania.
  2. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia wylicytowanej ceny z uwzględnieniem wniesionego wadium, przy zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Umowa sprzedaży zostanie podpisana nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki u Pana mgr inż. Jacka Stawowskiego –  tel. (12) 623-38-34 w godz. 7-15

: