Przetarg – nieruchomość inwestycyjna gruntowa niezabudowana w mieście Krzeszowice

slid_prom_sw
Święta, Święta…
20 grudnia 2017
image-16-01-18-07-45-4
Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 10-11 stycznia 2018 Nadarzyn
16 stycznia 2018

Przetarg – nieruchomość inwestycyjna gruntowa niezabudowana w mieście Krzeszowice

podanie sobie rąk

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

 

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze

POLAN Spółka z o.o.

Rydla 53-55, 30-130 Kraków

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej, który odbędzie się w Krakowie w siedzibie Spółki KHiNO POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 w sali konferencyjnej.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość inwestycyjna gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 1763/8, położona w mieście Krzeszowice, obręb 0001, w gminie Krzeszowice, w powiecie krakowskim; ujęta w KW nr KR2K/00058819/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach, pl. Kulczyckiego 1. Powierzchnia działki – 7,5515 ha.

Cena wywoławcza 5 200 000,00 netto

(sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT)

Wadium: 520 000,00 zł, postąpienie: 52 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018r. o godz. 1000

 

Stan prawny nieruchomości:

Dział III KW zawiera wpisy:

Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.

Nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego Właściciela nieruchomości stanowiącej działkę numer 1180/71 KW KR2K/00055726/2, polegającą na prawie odprowadzenia wód deszczowych z nieruchomości władnącej do kolektora posadowionego na działce nr 1180/72 poprzez podłączenie do powyższego kolektora instalacji odprowadzającej wody opadowe z nieruchomości władnącej (w miejscu zaznaczonym kolorem zielonym na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do aktu notarialnego a zarazem integralną część), w sposób zapewniający możliwość odprowadzania z nieruchomości władnącej deszczówki w ilości 100 dm3/sekundę (sto decymetrów sześciennych na sekundę), w granicach, terminie i na zasadach określonych w pozwoleniu wodno-prawnym oraz decyzji Starosty Krakowskiego z dnia 13 listopada 2008 roku nr Decyzji OS.PZ.6223-47/08.

Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.

Nieodpłatna służebność przechodu, przejazdu drogą asfaltową szerokości 6 m do 8 m przez dz.nr 1180/29 pomiędzy punktami A i B jak zaznaczono na mapie uzupełniającej linią przerywaną, kolorem czerwonym 1.ks.rob. 492/96 na rzecz każdoczesnego właściciela dz. nr 1180/28.

 

Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.

Nieodpłatna służebność polegająca na prawie przechodu i przejazdu oraz powrotu po drodze znajdującej się na działce nr 1180/46, oznaczonej kolorem czerwonym na mapie załączonej do warunkowej umowy sprzedaży jako załącznik 10.1., na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1180/45 obj. KW KR2K/49909/4.

Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.

Nieodpłatna na czas nieokreślony służebność przechodu i przejazdu przez działkę numer 1763/4 położoną w Krzeszowicach , całą jej szerokością pasem gruntu poczynając od granicy z działką numer 1180/28 w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic działek numer: 1763/5,1180/73 i 1181 i dalej w kierunku zachodnim przez działkę numer 1763/3 istniejącym szlakiem drożnym do granicy z ulicą Żbicką na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 1763/5 położonej w Krzeszowicach.

Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.

Nieodpłatnie, na czas nieograniczony służebność przechodu i przejazdu całą szerokością i długością działki numer 1763/4 położonej w Krzeszowicach na rzecz każdoczesnych właścicieli działek numer 1763/1 i 1763/7 położonych w Krzeszowicach obj. KW KR2K/00058322/1.

Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.

Nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na:

  1. Prawie budowy linii kablowej SN 15 KV w ziemi na działce nr 1763/6, obręb 1 Krzeszowice – powierzchnia służebności około 1196 m2 – wg. Załącznika graficznego,
  2. Prawie używania pasa gruntu o szerokości 2m, wzdłuż trasy przebiegu linii kablowej SN,
  3. Prawie nieograniczonego dostępu (przejścia i dojazdu) do przedmiotowej linii kablowej SN celem wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych, w tym w szczególności do przeprowadzania oględzin, kontroli, przeglądów, napraw (w tym awaryjnych) oraz ewentualnej modernizacji, przebudowy, rozbudowy istniejących urządzeń w obrębie terenu objętego służebnością, w sposób zaznaczony na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego, na rzecz: Spółki PKP Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice zatwierdzonego Uchwała nr XLVI/369/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28.01.2010r. z późniejszymi zmianami– działka nr 1763/8 znajduje się:

– w terenie oznaczonym symbolem U – obszary rozwoju aktywności gospodarczej,

– w terenie oznaczonym symbolem M1 – obszar zabudowy jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej o charakterze i standardzie miejskim,

– w granicach Otuliny Parków Krajobrazowych,

– w obszarze górniczym PE 7 „Krzeszowice I”.

Zagospodarowanie działki:

Działka niezagospodarowana, porośnięta trawą i krzewami (nieużytki); działka w części utwardzona płytami betonowymi – obszar ok. 1,5 ha.

Najbliższe otoczenie:

Droga wewnętrzna, rejon kompleksu – gospodarstwo Ogrodnicze „Tadeusz Bogdan”, tereny zabudowy usługowo-handlowej – market firmy INTERMARCHE, dalej ul. Kościuszki – droga krajowa nr 79.

Dojazd do działki:

Z ulicy Kościuszki (droga krajowa nr 79) – wewnętrzną droga przez tern firmy KROKUS Sp. z o.o. (służebność przejazdu pasem o szerokości 15m) oraz z ulicy Żbicką – droga wewnętrzną przez tereny kompleksu – Gospodarstwo Ogrodnicze z Mielca (służebność przejazdu pasem szerokości 15m).

Dostępność komunikacyjna:

Dobra – komunikacja kołową, indywidualną, przystanek bus około 300 m.

Uzbrojenie działki w instalacje – uzbrojenie na sąsiednich działkach:

– woda – sieć miejska,

– energetyczna,

– kanalizacyjna,

– gaz – z sieci miejskiej.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki – ALIOR BANK SA

 

nr 74 2490 0005 0000 4530 9057 8902, najpóźniej do dnia 18.01.2018r. do godz. 800

2.  Wadium nabywcy, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

3.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie. Wadium wpłacone przez oferenta, który odstąpił od przeprowadzenia przetargu lub którego oferta nie zostanie wybrana, zostanie mu zwrócone niezwłocznie w wysokości nominalnej wpłaconej kwoty, bez oprocentowania.

4.  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia wylicytowanej ceny z uwzględnieniem wniesionego wadium, przy zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Umowa sprzedaży zostanie podpisana nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki u Pana mgr inż. Jacka Stawowskiego – tel. (12) 623-38-34 w godz. 7-15.