PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ AGREGATU UPRAWOWO SIEWNEGO

Igołomia lipiec 2018 80x80 - PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ AGREGATU UPRAWOWO  SIEWNEGO
Działki budowlane Igołomia – sprzedaż
10 października 2018
podanie sobie rąk
PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA ZAKUP AGREGATU UPRAWOWO SIEWNEGO
25 października 2018

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ AGREGATU UPRAWOWO SIEWNEGO

podanie sobie rąk

 

Krakw, dnia 19.10.2018r

 

Krakowska  Hodowla  i Nasiennictwo  Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. z siedzibą
w  Krakowie ul. Rydla 53/55 ogłasza:

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż

AGREGATU  UPRAWOWO   SIEWNEGO

Agregat  uprawowo siewny

Marka: Nordsten

Model: HOWARD NS 3030

Numer  fabryczny: 1001845010

Rok  produkcji: 1997

Szerokość   robocza:  3 m

Ciężar  własny:  785 kg

Stan  techniczny  / organoleptyczny i wizualny/: dobry.

Maszyna  na  bieżąco serwisowana  sprawna  technicznie

Cena  wywoławcza:  18 900  zł brutto (osiemnaście tysięcy dziewięćset  zł  brutto)

Postępowanie  przetargowe  będzie  przeprowadzone  w  oparciu  o  następujące  zasady:

 1. Przetarg ma  charakter  pisemnego  przetargu  ofertowego
 2. Oferty należy  składać  w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem: „Przetarg  na  zakup Agregatu  uprawowo siewnego”  do  dnia  11.2018r. do godz.  14.00, w  sekretariacie KHiNO  POLAN Sp. z o.o w  Krakowie  ul. Rydla 53/5
 3. Oferta powinna  zawierać:

– Imię i nazwisko  adres  zamieszkania  (dotyczy  osób  fizycznych)

– oznaczenie firmy, adres (dotyczy  firm)

– zobowiązanie  oferenta  do  pokrycia  wszelkich  podatków  i  opłat  związanych  z zakupem

– określenie  ceny brutto, za  którą  oferent  deklaruje  nabycie  agregatu

– oświadczenie , że nabywca  zapoznał  się  ze  stanem  faktycznym  i  prawnym  sprzedawanego  agregatu

– podpisy  osób  uprawnionych  do  reprezentacji

 1. Otwarcie ofert  nastąpi  w  dniu 06.11.2018r. o godz. 9.00
 2. Informacje o  maszynie  można  uzyskać  pod  numerem   telefonu  12  285 90 24
 3. Oferowany agregat  można  oglądać  w Zakładzie  w Dziekanowicach  po  uprzednim telefonicznym  uzgodnieniu dnia i godziny.
 4. Udział w  przetargu  wymaga   wpłacenia   wadium  w  wysokości  10% ceny  wywoławczej.
 5. Wadium należy  wpłacić  w  kasie  Spółki  lub  przelewem  na  konto: ALIOR  BANK SA KRAKÓW    rachunku  74  2490  0005  0000  4530  9057  8902  Prawidłowo  wpłacone  wadium  to  wadium  które  zostanie  zaksięgowane  na koncie  sprzedającego   do  chwili  rozpoczęcia   przetargu.
 6. Postępowanie przetargowe  przeprowadzi  3-osobowa  komisja  powołana  przez  Prezesa Zarządu.
 7. O wyborze  oferty  lub  odrzuceniu  oferenci  zostaną  powiadomieni  pisemnie  lub pocztą elektroniczną
 8. Oferent ,  którego  oferta  została  wybrana  zobowiązany  jest  do  wpłaty  należności zaoferowanej  w  przetargu  najpóźniej  do  chwili  przekazania  przedmiotu
 9. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zamknięcia  przetargu  bez  wybrania  którejkolwiek z  ofert,  bez  podania  przyczyny  na  każdym  jego