Zaproszenie do składania ofert – WZ

zamkniecie centrum 80x80 - Zaproszenie do składania ofert - WZ
Centrum Ogrodnicze i Szkółka w Krakowie na ul. Rydla 53/55, w dniach 24 i 31.12.2018 będą zamknięte.
19 grudnia 2018
Nowy obraz 1 80x80 - Zaproszenie do składania ofert - WZ
11 – 12.01.2019r odbyły się Targi zatowarowania hurtowni: ROL-PEST, HORTICO, FLORADA
14 stycznia 2019

Zaproszenie do składania ofert – WZ

podanie sobie rąk

 

Kraków, dnia 21 grudnia 2018r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE :

 

Temat zadania:

„Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji WZ dla nieruchomości:

  1. działki nr 5/9 o pow. 1,4195 ha położonej w Krakowie (Bronowice) przy ulicy Rydla oraz
  2.  działki nr 473/111 o pow. 16,0692 ha położonej w Krakowie (Grębałów) przy ulicy Kocmyrzowskiej.”

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

 I. Przedmiot zamówienia:

  1. Wykonanie dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w celu uzyskania oraz uzyskanie decyzji WZ dla działki 5/9 przy ul. Rydla w Krakowie, w tym:

– pozyskanie warunków na media;

– przygotowanie Koncepcji Urbanistycznej;

– przygotowanie wstępnej Koncepcji Programowo-Przestrzennej;

– przygotowanie Wniosku o WZ;

– reprezentowanie Spółki podczas trwania procedury;

– uzyskanie decyzji WZ;

– wskazanie możliwych parametrów zabudowy dla działki 5/9;

– przygotowanie Wniosku o decyzję Uwarunkowań Środowiskowych (DUŚ) wraz z uzyskaniem DUŚ – o ile będzie to konieczne;

– opracowanie analizy komunikacyjnej – o ile będzie to konieczne;

  1. Wykonanie dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w celu uzyskania oraz uzyskanie decyzji WZ dla działki nr 473/11 przy ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie. Teren działki przeznaczony pod budowę budynku magazynowego, budynku centrum ogrodniczego wraz z placem szkółkarskim, budynku administracyjno-biurowego oraz parkingów i dojazdu, w tym:

– pozyskanie warunków na media;

– przygotowanie Koncepcji Urbanistycznej;

– przygotowanie wstępnej Koncepcji Programowo-Przestrzennej;

– przygotowanie Wniosku o WZ;

– reprezentowanie Spółki podczas trwania procedury;

– uzyskanie decyzji WZ;

– podział geodezyjny działki;

– przygotowanie Wniosku o decyzję Uwarunkowań Środowiskowych (DUŚ) wraz z uzyskaniem DUŚ – o ile będzie to konieczne;

– opracowanie analizy komunikacyjnej – o ile będzie to konieczne;

  1. Zamawiający przewiduje płatność rozliczaną według etapów prac.

II. Oczekiwane terminy wykonania zamówienia:

  1. Złożenie wniosków o WZ wraz ze stosowną dokumentacją w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa – 3 miesiące od podpisania umowy.
  2. Uzyskanie decyzji WZ dla obu nieruchomości – 10 miesięcy od złożenia dokumentacji.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy wykażą referencjami, że zrealizowali:

– co najmniej jedną usługę obejmującą wykonanie dokumentacji i uzyskanie decyzji WZ dla nieruchomości o wielkości PUM co najmniej 10.000 m2 oraz

– co najmniej jedną usługę obejmującą wykonanie dokumentacji i uzyskanie decyzji WZ dla nieruchomości o charakterze produkcyjno-handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy co najmniej 7.000 m2.

IV. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie na której należy umieścić:

– opis: „Temat zadania…..”

– nazwę i adres wykonawcy, by był możliwy zwrot oferty bez otwierania w przypadku złożenia oferty po terminie lub zgodnie z pkt. VIII niniejszego zaproszenia.

V. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Spółki lub przesłać na adres siedziby Spółki przy ul. Rydla 53-55, 30-130 Kraków.

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2019r. do godz.1500

VI. Wybór Wykonawcy:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2019r. o godz. 1000 .

Zamawiający zaprosi Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza do negocjacji celem doprecyzowania zakresu prac z uwzględnieniem ewentualnych wariantów realizacji zadania oraz określenia etapów prac.

VII. Termin związania ofertą:

21 dni od dnia składania ofert.

VIII. Postanowienia dodatkowe:

Zamawiający zastrzega, że może zakończyć postępowanie, bez wyboru jakiejkolwiek oferty, bez podania przyczyny.

IX. Wymagane dokumenty:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
  3. Referencje potwierdzające spełnienie warunków z pkt. III.

Osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych informacji dotyczących zapytania ofertowego jest:

Anna Krakowska tel. 12 623 38 39.

 

Załącznik nr 1 –  wzór oferty (do pobrania poniżej):

Załącznik nr 1