KHiNO POLAN Sp. z o.o. OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

DSC 1744 12 80x80 - KHiNO POLAN Sp. z o.o. OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Nowy Przedstawiciel handlowy w firmie KHiNO POLAN Sp. z o.o.
1 lutego 2019
OFERTA PRACY 1 80x80 - KHiNO POLAN Sp. z o.o. OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
OFERTA PRACY
14 lutego 2019

KHiNO POLAN Sp. z o.o. OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

zrzut działka 325.34 1024x480 - KHiNO POLAN Sp. z o.o. OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU
 
zdjęcie ul.Gustawa Morcinka. 300x190 - KHiNO POLAN Sp. z o.o. OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Krakowska  Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze
POLAN  Spółka z o.o. ul. Rydla 53-55, 30-130 Kraków
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się w Krakowie w  siedzibie Spółki KHiNO POLAN
w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 w sali konferencyjnej.
 
Nieruchomość gruntowa niezabudowaną, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 325/34, położona w mieście Kraków, obręb 4 Kraków-Nowa Huta, w gminie Kraków, przy ul. Gustawa Morcinka, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie; ujęta w KW nr KR1P/00364872/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Powierzchnia działki – 1,2102 ha.
 
Cena wywoławcza 2 500 000,00 netto
(sprzedaż zwolniona z podatku VAT)
Wadium: 250 000,00 zł, postąpienie: 25 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2019r. o godz. 1000
 
Stan prawny nieruchomości:
Dział I . Oznaczenie nieruchomości: położenie woj. małopolskie, powiat m. Kraków, gmina Kraków m., miejscowość Kraków, Dzielnica: Nowa Huta, obręb ewidencyjny 0004 działka nr 26 – B – grunty rolne zabudowane; działka 473/89 – R – grunty orne, działka 352/23* – R – grunty orne. Powierzchnia łączna działek 24,4641 ha.
Dział I. Spis spraw związanych z własnością: brak wpisów.
Dział II. Własność: Właściciel Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze „POLAN” Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.
Dział III. Prawa, roszczenia i ograniczenia: brak wpisów.
Dział IV. Hipoteka: brak wpisów.
*Działka 325/23 podzieliła się m.in. na działkę 325/34.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa ustalonego uchwałą Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003r., zmieniona uchwałą Nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010r., zmieniona uchwałą Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014r. przedmiotowa działka nr 325/34 położona jest w terenie oznaczonym symbolem:
U – TERENY USŁUG
Zagospodarowanie działki:
Działka o kształcie nieregularnym, położona w płaskim terenie. Teren jest niezagospodarowany.
Najbliższe otoczenie:
Działka znajduje się w sąsiedztwie terenów zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz niezagospodarowanych terenów zielonych. Jest oddalona o ok. 10 km od centrum Krakowa, oraz ok. 1 km od centrum dzielnicy Wzgórza Krzesławickie.
Dostępność komunikacyjna:
Działka zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Gustawa Morcinka oraz w odległości ok 20m od drogi krajowej n 776 (ul. Kocmyrzowskiej), która umożliwia dogodny dojazd do centrum Krakowa lub Proszowic.
Dojazd do działki:
Działka posiada dostęp do działki drogowej nr 303/4 oraz 303/5 – ul. Gustawa Morcinka, asfaltowej.
Ograniczenia przetargu:
Ww. nieruchomość jest nieruchomością rolną.
W przypadku nabycia nieruchomości rolnej obowiązki nabywcy reguluje art. 2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek.
Zgodnie z treścią art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w przypadku sprzedaży nieruchomości Krajowemu Ośrodku Wsparcia Rolnictwa  przysługuje prawo pierwokupu.
Informujemy, że Gmina Miejska Kraków na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) posiada prawo pierwokupu wyżej wymienionej nieruchomości.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. Wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki – ALIOR BANK SA
 nr 74 2490 0005 0000 4530 9057 8902, najpóźniej do dnia 18.02.2019r. do godz. 1200.
  1. Wadium nabywcy, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
  1. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie.  Wadium wpłacone przez oferenta, który odstąpił od przeprowadzenia przetargu lub którego oferta nie zostanie wybrana, zostanie mu zwrócone niezwłocznie w wysokości nominalnej wpłaconej kwoty, bez oprocentowania.
  1. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia 40% wartości, wylicytowanej ceny z uwzględnieniem wniesionego wadium, przy zawarciu warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Warunkowa umowa sprzedaży zostanie podpisana nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Umowa przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego zostanie zawarta po nieskorzystaniu z prawa pierwokupu przez Gminę Miejską Kraków i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na zbycie nieruchomości, o ile zgoda taka będzie wymagana z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki pod nr. tel. (12) 623-38-31 w godz. 7-15.