PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH

OFERTA PRACY 1 80x80 - PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH
OFERTA PRACY
11 czerwca 2019
OFERTA PRACY 1 80x80 - PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH
OFERTA PRACY
1 lipca 2019

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn rolniczych

 

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie ul. Rydla 53/55 ogłasza:

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż

MASZYN ROLNICZYCH

I. Oferowane przedmioty:

 1. OPRYSKIWACZ POLOWY JARMET P-128

Opryskiwacz przeznaczony do wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin w uprawach polowych, jak również do mineralnego nawożenia roślin przy zastosowaniu płynnych nawozów mineralnych

Specyfikacja przedmiotu:

Producent: JARMET

Typ: P-128

Rok produkcji: 1998

Nr fabryczny: 996

Masa: 190 kg

Szerokość robocza: 10m

Pojemność zbiornika: 300l

Moc nom.: 30 kW

Max obr. WOM: 540/min

Wyposażenie: system filtrowania, rozwadniacz środków chemicznych, oprawy rozpylaczy z zaworkiem odcinającym

Stan techniczny: bardzo dobry; maszyna w użytkowaniu, na bieżąco serwisowana, nie stwierdzono istotnych uszkodzeń

Cena wywoławcza brutto: 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt zł 00/100)

 

2. OPRYSKIWACZ ZAWIESZONY KRUKOWIAK P155/4

Opryskiwacz przeznaczony do wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin w uprawach polowych, jak również do mineralnego nawożenia roślin przy zastosowaniu płynnych nawozów mineralnych

Specyfikacja przedmiotu:

Producent: KRUKOWIAK

Typ: P-155/4

Rok produkcji: 2000

Nr fabryczny: 2752

Masa: 330kg

Szerokość robocza: 12m

Pojemność zbiornika: 600l

Moc nom.: 30kW

Max obr. WOM: 540/min

Wyd. pompy: 120l/min

Wyposażenie: system filtrowania, rozwadniacz środków chemicznych, rozdzielacz
5-sekcyjny, głowice 5-pozycyjne z końcówkami płaskostrumieniowymi

Stan techniczny: dobry; maszyna w użytkowaniu, na bieżąco serwisowana, nie stwierdzono istotnych uszkodzeń

Cena wywoławcza brutto: 2000 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100)

 

 3. PRASA KOSTKUJĄCA SIPMA typ Z-224/1

Specyfikacja przedmiotu:

Producent: SIPMA

Typ: Z- 224/1

Rok produkcji: 2009

Nr fabryczny: 88137

Wymiary (dł/szer/wys): 4900/2500/1600 mm

Liczba uderzeń tłoka/ min: 90

Długość bel: 0,3-1,3m

Przepustowość: 24t/h

Moc nom.: 30kW

Max obr. WOM: 540/min

Stan techniczny: średni; maszyna nosi ślady użytkowania, miejscowe ogniska korozji i otarcia powłoki lakierowej obudowy

Cena wywoławcza brutto: 10 300 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta zł 00/100)

II. Postępowanie przetargowe będzie przeprowadzone w oparciu o następujące zasady:

 1. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Przetarg na zakup maszyn rolniczych – …………………….. (nazwa licytowanego przedmiotu)” do dnia 02.07.2019r do godz. 14.00, przesyłką pocztową/ kurierem lub osobiście w sekretariacie KHiNO POLAN Sp. z o.o. w Krakowie ul. Rydla 53/5.
 3. Oferty, które wpłyną po terminie lub nie będą spełniać warunków przetargu zostaną odrzucone.
 4. Oferta powinna zawierać:- określenie przedmiotu zamówienia- oferowaną cenę zakupu brutto

  – dane osoby/firmy kupującej

  – podpisy osób uprawnionych do reprezentacji (dot. firm)

  – oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami niniejszego zapytania

 5. Postępowanie przetargowe przeprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez Prezesa Zarządu
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2019r. o godz. 9.00
 7. O wyborze oferty zadecyduje najwyższa zaoferowana cena.
 8. O wyniku przetargu nabywca zostanie poinformowany drogą telefoniczną
 9. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po wpłynięciu zapłaty wylicytowanej kwoty na konto bankowe wskazane na fakturze VAT, bądź gotówką w kasie Spółki.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych negocjacji z oferentami.
 12. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2001r. Prawo zamówień publicznych.

Oględzin maszyn można dokonać w Zakładzie Spółki w Dziekanowicach w dni robocze w godz. 07.00-15.00, po uprzednim ustaleniu terminu. Upoważnionym do udzielania dodatkowych informacji dotyczących oferowanych maszyn rolniczych jest Pan Stanisław Rosiek tel. 668 645 865