PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość 1763/16 w Krzeszowicach

OFERTA PRACY 1 80x80 - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość 1763/16 w Krzeszowicach
OFERTA PRACY
1 lipca 2019
OFERTA PRACY 1 80x80 - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość 1763/16 w Krzeszowicach
OFERTA PRACY
17 lipca 2019

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość 1763/16 w Krzeszowicach

podanie sobie rąk

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

 

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze

POLAN Spółka z o.o.Rydla 53-55, 30-130 Kraków

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się, w siedzibie Spółki KHiNO POLAN,
w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 w sali konferencyjnej.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Krzeszowicach, gmina Krzeszowice, powiat krakowski, woj. małopolskie, oznaczona jako działka 1763/16, obręb 0001 Krzeszowice, o powierzchni 3,2086 ha, objęta księgą wieczystą o numerze KR2K/00058819/2.

Cena wywoławcza 2 800 000,00 netto

(do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23% VAT, zgodnie  z  przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży)

Wadium: 280 000,00 zł, Postąpienie: 28 000,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2019r. o godz. 1000

 

Stan prawny nieruchomości:

Dział I . Oznaczenie nieruchomości: położenie woj. małopolskie, powiat krakowski, gmina Krzeszowice, miejscowość Krzeszowice, obręb ewidencyjny 0001, działka nr 1763/8* – Bi – inne tereny zabudowane. Łączny obszar: 7,5515ha.

Dział I. Spis spraw związanych z własnością: brak wpisów.

Dział II. Własność: Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.

Dział III. Prawa, roszczenia i ograniczenia, zawiera wpisy:

Numer wpisu: 1

Treść wpisu: służebność odprowadzania wód deszczowych, podłączenie do kolektora instalacji na rzecz właściciela działki nr 1180/71.

Numer wpisu: 2

Treść wpisu: służebność przechodu, przejazdu drogą asfaltową na rzecz właściciela działki nr 1180/28.

Numer wpisu: 3

Treść wpisu: nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu oraz powrotu po drodze na rzecz właściciela działki nr 1180/45.

Numer wpisu: 4

Treść wpisu: służebność przechodu i przejazdu przez działkę numer 1763/4 na rzecz właściciela działki nr 1763/5.

Numer wpisu: 5

Treść wpisu: służebność przechodu i przejazdu przez działkę numer 1763/4 na rzecz właścicieli działek numer 1763/1 i 1763/7.

Numer wpisu: 6

Treść wpisu: służebność przesyłu polegająca na:prawie budowy linii kablowej SN 15 KV w ziemi na działce nr 1763/6,prawie używania pasa gruntu o szerokości 2m, wzdłuż trasy przebiegu linii kablowej SN,prawie nieograniczonego dostępu (przejścia i dojazdu) do przedmiotowej linii kablowej SN celem wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych na rzecz Spółki PKP Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Dział IV. Hipoteka: brak wpisów.

*) zgodnie z decyzją podziałową nr WGP.6831.1.63.2018 z dnia 24 stycznia 2019r. zatwierdzającą podział działki nr 1763/8, działka ewidencyjna nr 1763/8 dzieli się na działki nr 1763/14, 1763/15, 1763/16.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/458/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23.11.2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice, działka nr 1763/16 znajduje się na terenie oznaczonym symbolami:

U4 – tereny zabudowy usługowej

KDW – tereny dróg wewnętrznych

MN.1.1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zagospodarowanie działki:

Działka o kształcie nieregularnym. Położona w płaskim terenie, porośnięta trawą oraz krzewami (nieużytki).

Najbliższe otoczenie:

Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy usługowo-handlowej („Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Bogdan”, supermarket INTER-MARCHE) oraz tereny niezagospodarowane. W dalszej odległości tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położone w bliskiej odległości od centrum miasta, ok. 1,5 km, od centrum Krakowa ok. 25 km.

Media:

Woda, energia, kanalizacja, gaz – z sieci miejskiej.

Dostępność komunikacyjna:

Korzystna – przystanek komunikacji położony w promieniu ok. 300m.

Dojazd do działki:

Dojazd odbywa się drogą asfaltową/utwardzoną. Dojazd do drogi publicznej ul. Żbickiej poprzez drogę gminną (dz. ew. nr 1763/4).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki – ALIOR BANK SA nr 74 2490 0005 0000 4530 9057 8902, najpóźniej do dnia 01.08.2019r. do godz. 1000.
  2. Wadium nabywcy, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
  3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie. Wadium wpłacone przez oferenta, który odstąpił od przeprowadzenia przetargu lub którego oferta nie zostanie wybrana, zostanie mu zwrócone niezwłocznie w wysokości nominalnej wpłaconej kwoty, bez oprocentowania.
  4. Informujemy, że Gmina Krzeszowice na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) posiada prawo pierwokupu wyżej wymienionej nieruchomości.
  5. Informujemy, że Krajowy Zasób Nieruchomości na podstawie ustawy z 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości posiada prawo pierwokupu wyżej wymienionej nieruchomości.
  6. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia 40% wartości wylicytowanej ceny z uwzględnieniem wniesionego wadium, przy zawarciu warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Warunkowa umowa sprzedaży zostanie podpisana nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Umowa przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego zostanie zawarta po uzyskaniu informacji o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu przez Gminę Krzeszowice oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki pod nr. tel. (12) 623-38-31 w godz. 7-15.