Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż PRASY KOSTKUJACEJ SIMPA Z-224/1

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
31 lipca 2019
w pracach ogrodniczych
Nawozy przydatne w pracach ogrodniczych
2 września 2019

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż PRASY KOSTKUJACEJ SIMPA Z-224/1

podanie sobie rąk

 

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie ul. Rydla 53/55 ogłasza:

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż

PRASY KOSTKUJĄCEJ SIPMA typ Z-224/1

I. Przedmiot przetargu

PRASA KOSTKUJĄCA SIPMA typ Z-224/1

Specyfikacja przedmiotu:

Producent: SIPMA

Typ: Z- 224/1

Rok produkcji: 2009

Nr fabryczny: 88137

Wymiary (dł/szer/wys): 4900/2500/1600 mm

Liczba uderzeń tłoka/ min: 90

Długość bel: 0,3-1,3m

Przepustowość: 24t/h

Moc nom.: 30kW

Max obr. WOM: 540/min

Stan techniczny: średni; maszyna nosi ślady użytkowania, miejscowe ogniska korozji i otarcia powłoki lakierowej obudowy

Cena wywoławcza brutto: 10 300 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta zł 00/100)

II. Postępowanie przetargowe będzie  przeprowadzone  w  oparciu  o  następujące  zasady:

  1. Przetarg ma  charakter  pisemnego  przetargu  ofertowego
  2. Oferty należy  składać  w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem: „Przetarg na zakup Prasy kostkującej SIPMA typ Z224/1”  do  dnia  10.09.2019r do godz. 14.00, przesyłką pocztową/ kurierem lub osobiście w  sekretariacie KHiNO  POLAN Sp. z o.o. w  Krakowie  ul. Rydla 53/5.
  3. Oferty, które wpłyną po terminie lub nie będą spełniać warunków przetargu zostaną odrzucone.
  4. Oferta powinna  zawierać:

– określenie przedmiotu zamówienia

– oferowaną cenę zakupu brutto

– dane osoby/firmy kupującej

– podpisy  osób  uprawnionych  do  reprezentacji (dot. firm)

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami niniejszego zapytania

5. Postępowanie przetargowe  przeprowadzi  3-osobowa  komisja  powołana  przez  Prezesa Zarządu

6.Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu 11.09.2019r. o godz. 9.00

7. O wyborze oferty zadecyduje najwyższa zaoferowana cena.

8. O wyniku przetargu nabywca zostanie poinformowany drogą telefoniczną

9. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po wpłynięciu zapłaty wylicytowanej kwoty na konto bankowe wskazane na fakturze VAT, bądź gotówką w kasie Spółki.

10. Organizator zastrzega  sobie  prawo  zamknięcia  przetargu  bez  wybrania  którejkolwiek z  ofert,  bez  podania  przyczyny  na  każdym  jego

11.Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych negocjacji z oferentami.

12.Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2001r. Prawo zamówień publicznych.

 

Oględzin maszyn można dokonać w Zakładzie Spółki w Dziekanowicach w dni robocze w godz. 07.00-15.00, po uprzednim ustaleniu terminu. Upoważnionym do udzielania dodatkowych informacji dotyczących oferowanych maszyn rolniczych  jest Pan  Stanisław Rosiek tel. 668 645 865