Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 640/31, 640/34, 640/37 w Igołomi

Resized 20190919 093618 80x80 - Przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 640/31, 640/34, 640/37 w Igołomi
Targi rolnicze AGRO SHOW Bednary
19 września 2019
Nowy obraz 80x80 - Przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 640/31, 640/34, 640/37 w Igołomi
SKŁADANIE OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA FINANSOWEGO
14 października 2019

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 640/31, 640/34, 640/37 w Igołomi

podanie sobie rąk

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU:

Krakowska  Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze 

POLAN  Spółka z o.o. w Krakowie,

OGŁASZA 3 PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości, które odbędą się w Krakowie

w dniu 18 października 2019 roku, w godz. 900– 1000 (wg. podanego harmonogramu),

w siedzibie Spółki KHiNO POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 w sali konferencyjnej.

 

 

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, położone w Igołomi, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, powiat krakowski, woj. małopolskie, obręb 0002 Igołomia, objęte księgą wieczystą o numerze KR1H/00022146/2, oznaczone jako działki 640/31, 640/34, 640/37

 

Działki nr ewid.: 640/31, 640/34, 640/37,  obręb 0002 Igołomia

Powierzchnia : 3 działek o powierzchni od 0,0382 ha   do 0,0878 ha ( zgodnie ze specyfikacją ujętą w harmonogramie przetargów dostępnej na stronie www.nasiona.pl).

Lokalizacja: Igołomia, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, powiat krakowski, woj. małopolskie.

Uzbrojenie działek; możliwość podłączenia do gminnej sieci (w drodze publicznej) E,T,W,K

Dostępność komunikacyjna: bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą asfaltową przecznicą z tzw. Alei Kasztanowej, asfaltowej drogi prostopadłej do drogi krajowej relacji Kraków-Sandomierz (z zastrzeżeniem dotyczącym działki 640/34  – posiadającej dostęp do drogi poprzez działkę 640/36).

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania działki znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU.

Otoczenie nieruchomości: w otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zespół pałacowo parkowy z XVIII/XIX wieku, obecnie siedziba Pracowni Archeologicznej PAN, budynki użytkowe służące do produkcji i przetwórstwa rolniczego gospodarstwa „Polan” oraz pola uprawne. Od strony północnej znajduje się droga do Sandomierza, a przy niej zlokalizowane są sklepy, placówki handlowo-usługowe, oraz użyteczności publicznej: szkoła, poczta, kościół. W dalszej odległości, w kierunku południowym znajduje się zakole Wisły i Puszcza Niepołomicka.

Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych przetargach jest:

 

1.Wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki – ALIOR BANK SA

nr 74 2490 0005 0000 4530 9057 8902, najpóźniej do dnia 18.10.2019r. do godz. 900   

2. Wpłacone wadium uprawnia do uczestniczenia w jednym, wskazanym przez oferenta nr przetargu.

3. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23% VAT zgodnie z  przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

4. Wadium nabywcy, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy  uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie.  Wadium wpłacone przez oferenta, który odstąpił od przeprowadzenia przetargu lub którego oferta nie zostanie wybrana, zostanie mu zwrócone niezwłocznie w wysokości nominalnej wpłaconej kwoty, bez oprocentowania.

6. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1 000 zł.

7. Działka zabudowana 640/37 objęta przetargiem nr 3:
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia wylicytowanej ceny z uwzględnieniem wniesionego wadium, najpóźniej przy zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Umowa sprzedaży zostanie podpisana nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.

8. Działki niezabudowane tj. nr 640/31, 640/34 (prawo pierwokupu na rzecz Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości) objęte przetargami nr 1, nr 2:
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia 40% wartości wylicytowanej ceny z uwzględnieniem wniesionego wadium, przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Warunkowa umowa sprzedaży zostanie podpisana nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Umowa przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego zostanie zawarta po uzyskaniu informacji o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje dotyczące przetargu i oferowanych nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki –  tel. (12) 623-38-31 w godz. 7-15.

HARMONOGRAM   PRZETARGÓW I SPECYFIKACJA DZIAŁEK

 

PRZETARG NR 1 na działkę nr 640/31, niezabudowaną o pow. 0,0877 ha KR1H/00022146/2, w dniu 18.10.2019r. o godz. 9.00 /Działka objęta prawem pierwokupu na rzecz Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości /
Cena wywoławcza : 60 000 ,00 zł netto;
wadium : 6 000 zł; minimalne postąpienie: 1 000 zł;
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23% VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

PRZETARG NR 2 na działkę nr 640/34, niezabudowaną o pow. 0,0878 ha, KR1H/00022146/2 oraz udział w wysokości 1/2 w działce nr 640/36 (zapewnienie dostępu do drogi publicznej),
w dniu 18.10.2019r. o godz. 9.30 /Działka objęta prawem pierwokupu na rzecz Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości /
Cena wywoławcza : 60 000 ,00 zł netto; (cena zawiera cenę działki 640/34 oraz udział ½ w działce 640/36)
wadium : 6 000 zł; minimalne postąpienie: 1 000 zł;
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23% VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

PRZETARG NR 3 na działkę nr 640/37 o pow. 0,0382 ha, KR1H/00022146/2, w dniu 18.10.2019r. o godz. 10.00
Działka nr 640/37 zabudowana budynkami o pow.41,55 m2, 6,40 m2 obecnie nieużytkowanymi w stanie technicznym bardzo złym nadającym się do rozbiórki; oraz garażami blaszakami nietrwale związanymi z gruntem.
Zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, znak: G.6831.20.2017 z dnia 8 grudnia 2017r. działka nr 640/37 nie będzie stanowiła samodzielnej nieruchomości i będzie każdorazowo przynależeć do nieruchomości bezpośrednio przylegającej, wobec czego działka 640/37 może zostać nabyta wyłącznie przez właściciela nieruchomości bezpośrednio przylegających.
Cena wywoławcza : 37 500 ,00 zł netto;
wadium : 4 000 zł; minimalne postąpienie: 1 000 zł;
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23% VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.