SKŁADANIE OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA FINANSOWEGO

podanie sobie rąk
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 640/31, 640/34, 640/37 w Igołomi
2 października 2019
logo POLAN 80x80 - SKŁADANIE OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA FINANSOWEGO
ZMIANA GODZIN PRACY SKLEPU
15 października 2019

SKŁADANIE OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA FINANSOWEGO

Nowy obraz - SKŁADANIE OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA FINANSOWEGO

Zarząd Spółki Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o. o. z siedzibą: 30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55
zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i za rok 2020 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.

Oferta firmy audytorskiej na rok 2019 i na rok 2020 powinna zawierać:

 1. informacje o firmie audytorskiej, w tym o:

 • formie prowadzenia działalności,

 • wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),

 • wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

 • liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,

 • składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,

pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka (produkcja rolnicza)

 1. oświadczenia firmy audytorskiej o:

 • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,

 • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,

 • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;

 1. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu na rok 2019 i rok 20201;
 2. wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania
  z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” oferta nie będzie brana pod uwagę.

 3. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,

 4. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

 5. oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 6. oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzanych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki.

 7. parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.

Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem
30 października 2019 roku2. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie «oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki». Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (Spółki) 12 623 38 53

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w dniu 06 listopada 2019 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 20 listopada 2019 roku. Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.”

Kraków 14.10.2019

1 zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z rozdziałem II ust. 6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych

2 Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do spółki.