Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż BUKOWNIKA PETKUS K041

Resized 20190919 093618 80x80 - Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż BUKOWNIKA PETKUS K041
Targi rolnicze AGRO SHOW Bednary
19 września 2019
lT45do8c 80x80 - Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż BUKOWNIKA PETKUS K041
Targi Polagra-Premiery Poznań 17-19 styczeń 2020
14 stycznia 2020

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż BUKOWNIKA PETKUS K041

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie ul. Rydla 53/55 ogłasza:

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż

BUKOWNIKA PETKUS K041

 

 

I.Oferowane przedmioty:

 1. BUKOWNIK PETKUS K041

Bukownik służy jako  oczyszczalnia do wstępnej obróbki nasion

Specyfikacja przedmiotu:

Producent: PETKUS

Model: K041

Rok produkcji: 1958

Nr fabryczny: 464

Bęben wycierający osiąga prędkość obrotową 700 obr/min

Napędzany przez pasy transmisyjne z silnika 230V

Stan techniczny: dobry; maszyna składowana w hali produkcyjnej, użytkowana

 

Cena wywoławcza brutto: 3567,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem  zł 00/100)

 

II.Postępowanie przetargowe będzie  przeprowadzone  w  oparciu  o  następujące  zasady:

 1. Przetarg ma  charakter  pisemnego  przetargu  ofertowego
 2. Oferty należy  składać  w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem: „Przetarg na zakup bukownika PETKUS K041”  do  dnia  24.01.2020r do godz. 14.00, przesyłką pocztową/ kurierem lub osobiście w  sekretariacie KHiNO  POLAN Sp. z o.o. w  Krakowie  ul. Rydla 53/5.
 3. Oferty, które wpłyną po terminie lub nie będą spełniać warunków przetargu zostaną odrzucone.
 4. Oferta powinna zawierać:

                           – określenie przedmiotu zamówienia

                           – oferowaną cenę zakupu brutto

                           – dane osoby/firmy kupującej

                           – podpisy  osób  uprawnionych  do  reprezentacji (dot. firm)

                           – oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami niniejszego zapytania

 1. Postępowanie przetargowe  przeprowadzi  3-osobowa  komisja  powołana  przez  Prezesa Zarządu
 2. Otwarcie ofert  nastąpi  w  dniu 27.01.2020r. o godz. 9.00
 3. O wyborze oferty zadecyduje najwyższa zaoferowana cena.
 4. O wyniku przetargu nabywca zostanie poinformowany drogą telefoniczną
 5. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po wpłynięciu zapłaty wylicytowanej kwoty na konto bankowe wskazane na fakturze VAT, bądź gotówką w kasie Spółki.
 6. Organizator zastrzega  sobie  prawo  zamknięcia  przetargu  bez  wybrania  którejkolwiek z  ofert,  bez  podania  przyczyny  na  każdym  jego
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych negocjacji z oferentami.
 8. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2001r. Prawo zamówień publicznych.

 

Oględzin maszyn można dokonać w Siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 w dni robocze w godz. 07.00-15.00, po uprzednim ustaleniu terminu. Upoważnionym do udzielania dodatkowych informacji dotyczących oferowanych maszyn rolniczych  jest Pan  Łukasz Knafel tel. 600 527 232.