Przetarg nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krzeszowicach – 13.05.2020

kartki wielkanoc kolorowa wielkanoc 1 80x80 - Przetarg nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krzeszowicach - 13.05.2020
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy Polan :)
9 kwietnia 2020
Nowy obraz 1 80x80 - Przetarg nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krzeszowicach - 13.05.2020
Zmiana godzin otwarcia centrum ogrodniczego
29 kwietnia 2020

Przetarg nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krzeszowicach – 13.05.2020

Nowy obraz 1 - Przetarg nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krzeszowicach - 13.05.2020

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.

ogłasza w dniu 13.05.2020 r. o godz. 11.00 

w Zakładzie Hodowlano Nasiennym  POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

 

 

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krzeszowicach, gmina Krzeszowice, powiat krakowski, woj. małopolskie, oznaczonej jako działka 1763/18, obręb 0001 Krzeszowice, o powierzchni 2,6586 ha, w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako U4 – tereny zabudowy usługowej, KDW – tereny dróg wewnętrznych, MN.1.1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

(księga wieczysta KR2K/00058819/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach, w dziale III nie ujawniono służebności gruntowej jednorazowo płatnej /akt notarialny z dnia 29.01.2020 r. nr Rep. 405/2020/ na rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza działki nr 1763/15 – dokumenty do wglądu w Zakładzie w Krakowie, nie została ujawniona w KW decyzja podziałowa nr WGP.6831.1.110.2019 z dnia 30 stycznia 2020 r. zatwierdzająca podział działki nr 1763/16 na działki nr 1763/17, 1763/18),.

 

cena wywoławcza 2.400.000,- zł. + podatek VAT, wadium – 240.000,- zł., postąpienie – 24.000,- zł.

 Regulamin zbywania nieruchomosci i ruchomości w PlantiCo Zielonki Sp z o o nowy od 30102018

wypis wyrys krzeszowice

przetarg

Na dzień ogłoszenia przetargu do ceny wywoławczej, wadium i postąpienia należy doliczyć podatek VAT w stawce 23% z zastrzeżeniem, że do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli obowiązek jego naliczenia wystąpi w dacie sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 13.05.2020 r. do godziny 1100 na konto: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do licytacji, przepada na rzecz Spółki.
 3. Wszyscy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem wpłaty wadium przed przystąpieniem do licytacji. W stosunku do nabywcy, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie odstąpienia od nabycia lub uchylania się od nabycia przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na podane przez nich konto w następnym dniu po przetargu.
 4. Wadium zostanie zwrócone oferentowi, który wygrał przetarg, jeżeli Spółka nie uzyska zgody na sprzedaż, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.
 5. Należność za wylicytowaną nieruchomość w całości musi być wpłacona przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 6. Spółka informuje, że prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia przetargowego przysługuje:
  1. na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. /Dz.U. z 2017 poz. 1529 z późn. zmianami/ o  Krajowym Zasobie Nieruchomości, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości;
  2. na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) Gminie Krzeszowice.
 7. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić, pod rygorem utraty wadium, po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).
 8. Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu.
 1. Szczegółowe warunki przetargu dostępne są na stronach internetowych nasiona.pl www.plantico.pl www.nasiona-warzyw.pl Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać  pod nr.  tel. (12) 623-38-31 w godz. 7-15.
 1. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.