Przetarg Malwa 30.07.2020

PlantiCo zaprasza do składania ofert na dostawę zbieracza do warzyw oraz przenośnika z napędem elektrycznym  
3 lipca 2020
20200710 170226 3 80x80 - Przetarg Malwa 30.07.2020
V Festiwal Kwiatów Jadalnych 2020
15 lipca 2020

Przetarg Malwa 30.07.2020

20190627 094533 002 576x480 576x480 - Przetarg Malwa 30.07.2020

PlantiCo Malwa ogloszenie lipiec 2020

Regulamin zbywania nieruchomosci i ruchomości w PlantiCo Zielonki Sp z o o nowy od 30102018

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.
ogłasza w dniu 30.07.2020 r. o godz. 11.00
w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościelisku, gmina Kościelisko, powiat tatrzański, woj. małopolskie, oznaczonej jako działka 1981/2, obręb 0401 Kościelisko, o powierzchni 0,1000 ha, zabudowanej budynkiem pensjonatowym „MALWA” o powierzchni użytkowej 316,86 m², w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako M19 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, księga wieczysta NS1Z/00010783/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zakopanem, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

cena wywoławcza 1.000.000,- zł. + podatek VAT, wadium – 100.000,- zł., postąpienie – 10.000,- zł.

Na dzień ogłoszenia przetargu do ceny wywoławczej, wadium i postąpienia należy doliczyć podatek VAT w stawce 23% z zastrzeżeniem, że do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli obowiązek jego naliczenia wystąpi w dacie sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania aktu notarialnego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 30.07.2020 r. do godziny 11.00 na konto: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002.
2. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do licytacji lub nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą przepada na rzecz Spółki.
3. Wszyscy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem wpłaty wadium przed przystąpieniem do licytacji. W stosunku do nabywcy, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie odstąpienia od nabycia lub uchylania się od nabycia przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na podane przez nich konto w następnym dniu po przetargu.
4. Wadium zostanie zwrócone oferentowi, który wygrał przetarg, jeżeli Spółka nie uzyska zgody na sprzedaż, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.
5. Należność za wylicytowaną nieruchomość w całości musi być wpłacona przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
6. Spółka informuje, że prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia przetargowego przysługuje: na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. /Dz.U. z 2017 poz. 1529 z późn. zmianami/ o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.
7. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić, pod rygorem utraty wadium, po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).
8. Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu.
9. Szczegółowe warunki przetargu i Regulamin zbywania nieruchomości i ruchomości w PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. dostępne są na stronach internetowych :

www.nasiona.pl

www.plantico.pl

www.nasiona-warzyw.pl

Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać pod nr. tel. (12) 623-38-31 w godz. 7-15.
10. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.