PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż przemysłowych drukarek do maszyn pakujących nasiona

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów wg poniższego zestawienia
20 lipca 2020
Plan Połączenia z KZD
3 sierpnia 2020

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż przemysłowych drukarek do maszyn pakujących nasiona

„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż przemysłowych drukarek
do maszyn pakujących nasiona

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Dostawa i montaż 13 drukarek do maszyn pakujących wg poniższego zestawienia:

 

Zakład Spójnia Nochowo
  Kartridżowa Inkjet Model
Maszyna nr 1 X   MARKOPRINT X1JET
Maszyna nr 2 X   MARKOPRINT X1JET
Maszyna nr 3 X   MARKOPRINT X1JET *
Maszyna nr 4 X   MARKOPRINT X1JET *
*Drukarka dwugłowicowa 
Zakład Gołębiew Nowy
  Kartridżowa Inkjet Model
Maszyna nr 6   X Linux 5900 /  HITACHI UX-B
Maszyna nr 7   X 6600/6900 / HITACHI UX-B
Maszyna nr 9    X Linux 5900 /  HITACHI UX-B
Maszyna nr 11   X 6600/6900 / HITACHI UX-B
Zakład Polan Kraków
  Kartridżowa Inkjet Model
Stół drukujący X   MARKOPRINT X1JET *
Maszyna nr 1   X Markem 9410 /  HITACHI UX-B
*Drukarka dwugłowicowa 
Zakład Polan  Rzeszów
  Kartridżowa Inkjet Model
Maszyna nr 1   X 6600/6900 / HITACHI UX-B
Maszyna nr 2   X 6600/6900 / HITACHI UX-B
Maszyna nr 3   X 6600/6900 / HITACHI UX-B

 

Oferent może zaproponować alternatywne modele drukarek. Oferta powinna zawierać szczegółowe parametry drukarek, cenę z montażem, warunki i czas gwarancji  oraz koszt eksploatacji i serwisu dla okresu użytkowania liczonego w ciągu pięciu lat od instalacji.

 1. Termin realizacji: do 11.09.2020 r.
 2. Miejsce dostawy:

Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia, Nochowo, ul Lipowa 22, 63-100 Śrem – 4 szt.

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew Nowy 1, 99-300 Kutno – 4 szt.

Zakład Hodowlano-Nasienny Polan Kraków,  ul. L. Rydla  53/55, 30-130 Kraków – 2 szt.

Zakład Hodowlano-Nasienny Polan Rzeszów ul. Lubelska 44 a, 35-233 Rzeszów – 3 szt.

 1. Sposób płatności: przelew 21 dni po dostawie i uruchomieniu.

Sposób złożenia oferty:PlantiCo Ogłoszenie o zakupie drukarek do maszyn pakujących lipiec 2020

 1. Oferty wraz z propozycją umowy należy składać do dnia 04.08.2020 do godz. 10.00 wyłącznie drogą mailową na adres przetargi@plantico.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Przetarg drukarki”.
 2. Proponowana przez Oferenta cena zawiera wszystkie koszty, również te związane z dostarczeniem, montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem itp.
 3. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie przedmioty zamówienia wymienione w zapytaniu.
 4. Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego zadania opisanego w pkt 1.
 5. Zamawiający dokona w dniu 04.08.2020 r. o godz. 11.00 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/, dopasowanie oferty do potrzeb zamawiającego /50%/.
 6. Należy złożyć oświadczenie o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 04.08.2020 r.
 7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Krzysztof Wyszkowski +48 606 353 091 lub e-mail: kwyszkowski@plantico.pl
 9. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 3 dni roboczych poinformuje Oferenta
  o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 10. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.