PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę środków ochrony roślin

Plan Połączenia z KZD
3 sierpnia 2020
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu do produkcji pasz sypkich
6 sierpnia 2020

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę środków ochrony roślin

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę środków ochrony roślin

PlantiCo Ogłoszenie herbicydy rzepak jesien2020

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Oferent winien przedstawić propozycję środków do kompleksowej powschodowej ochrony herbicydowej zasiewów rzepaku na powierzchni ok. 240 ha.
  2. Oferent określi cenę w zł. za 1 ha zastosowanej technologii ochrony, przy czym podane będą również ceny jednostkowe stosowanych środków.

Miejsce i termin dostawy: do 25.08.2020 r. – Gołębiew Nowy 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie

Sposób płatności: przelew – 30 dni po dostawie.

Sposób złożenia oferty:

  1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 10.08.2020 do godz. 15 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl w tytule wiadomości „Środki ochrony rzepak”
  2. Proponowana przez Oferenta cena zawiera wszystkie koszty, również te związane z dostawą.
  3. Zamawiający dokona w dniu 11.08.2020 r. o godz. 10 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/ i zastosowanie proponowanej technologii ochrony do potrzeb zamawiającego /50%/.
  4. Należy złożyć oświadczenie o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 10.08.2020 r.
  5. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
  6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

Maciej Studziński +48 602 619 453 e-mail: mstudzinski@plantico.pl

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.

Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.