PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu do produkcji pasz sypkich

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę środków ochrony roślin
3 sierpnia 2020
„Przetarg na zakup CZYSZCZALNI PETKUS K541A – nie otwierać przed 31.08.2020r. godz. 9”.
14 sierpnia 2020

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu do produkcji pasz sypkich

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu do produkcji pasz sypkich

Opis przedmiotu zamówienia:
Kompletny zestaw do produkcji pasz sypkich o następujących parametrach:

Rozdrabniacz bijakowy ssąco- tłoczący 11 kW
Komplet filtrów i worków
Minimum 10 m węża ssącego, ssawa, minimum 3 m węża tłoczącego
Mieszalnik pasz sypkich o pojemności 1.000 kg, waga elektroniczna

Miejsce dostawy: Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie
Sposób płatności: przelew – 14 dni po dostawie i uruchomieniu.

Sposób złożenia oferty:
1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 14.08.2020 do godz. 9 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl w tytule wiadomości „Przetarg – zestaw do produkcji pasz”
2. Proponowana przez Oferenta cena zawiera wszystkie koszty, również te związane z dostarczeniem, montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem itp.
3. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie przedmioty zamówienia wymienione w zapytaniu.
4. Zamawiający dokona w dniu 14.08.2020 r. o godz. 11 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie urządzenia do potrzeb zamawiającego /50%/.
5. Należy złożyć oświadczenie o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 14.08.2020 r.
6. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Maciej Donaj +48 515 045 380 e-mail: spojnia.produkcja@cop.pl

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta
o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.