„Przetarg na zakup CZYSZCZALNI PETKUS K541A – nie otwierać przed 31.08.2020r. godz. 9”.

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu do produkcji pasz sypkich
6 sierpnia 2020
praca oferta 80x80 - „Przetarg na zakup CZYSZCZALNI PETKUS K541A – nie otwierać przed 31.08.2020r. godz. 9”.
Oferta Pracy
18 września 2020

„Przetarg na zakup CZYSZCZALNI PETKUS K541A – nie otwierać przed 31.08.2020r. godz. 9”.

Przetarg na sprzedaż czyszczalni PETKUS Super 2szt-sig-sig

Czyszczalnie służą do wstępnej obróbki nasion

Specyfikacja przedmiotu:

Producent: PETKUS, Model: K541A Super, Rok produkcji: 1990, Zasilanie 380V, Waga: 762 kg

Stan techniczny: dobry; maszyny składowane w hali produkcyjnej, użytkowane

Oferowane są 2 identyczne maszyny

 

cena wywoławcza 8 000,00 zł brutto za 1szt., wadium 800,00 zł brutto za 1szt.

 

Oględzin maszyn można dokonać w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 w dni robocze w godz. 07.00-15.00, po uprzednim ustaleniu terminu. Upoważnionym do udzielania dodatkowych informacji dotyczących oferowanych maszyn jest Pan Łukasz Knafel tel. 600 527 232.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Złożenie w terminie do dnia 28.08.2020 do godziny 1500 kompletnych ofert w zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem: „Przetarg na zakup CZYSZCZALNI PETKUS K541A – nie otwierać przed 31.08.2020r. godz. 9”.
 2. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 28.08.2020r. na konto PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002 oraz dołączenie dowodu wpłaty do oferty.
 3. Wadium w stosunku do osoby, której oferta będzie najkorzystniejsza zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na konto w następnym dniu po rozstrzygnięciu przetargu.
 4. Oferty można składać przesyłką pocztową / kurierem na adres PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. Zakład Hodowlano Nasienny POLAN ul. Rydla 53-55 30-130 Kraków lub osobiście w sekretariacie Zakładu Hodowlano Nasiennego POLAN w Krakowie ul. Rydla 53/55.
 5. Oferta powinna  zawierać:

– określenie przedmiotu zamówienia

– oferowaną cenę zakupu brutto

– dane osoby/firmy składającej ofertę, oraz nr telefonu do kontaktu

– podpisy osób uprawnionych do reprezentacji (dot. firm)

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami niniejszego ogłoszenia

 1. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie przedmioty wymienione w ogłoszeniu.
 2. Oferty złożone po terminie oraz niespełniające warunków przetargu nie będą rozpatrywane.
 3. Postępowanie przetargowe przeprowadzi 3 osobowa komisja powołana przez Zarząd Spółki. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2020 o godz. 9.00
 4. O wyborze oferty zadecyduje najwyższa oferowana cena zakupu.
 5. O wynikach przetargu nabywca zostanie poinformowany drogą telefoniczną
 6. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po wpłynięciu zapłaty wylicytowanej kwoty na konto bankowe wskazane na fakturze VAT, bądź gotówką w kasie Spółki.
 7. Szczegółowe warunki przetargu i Regulamin zbywania nieruchomości i ruchomości w PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. dostępne są na stronach internetowych nasiona.pl www.plantico.pl www.nasiona-warzyw.pl
 8. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2001r. Prawo zamówień publicznych.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.