PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na remont i przebudowę budynku do suszenia i krótkotrwałego przechowywania nasion

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na remont i przebudowę budynku do suszenia i krótkotrwałego przechowywania nasion
9 października 2020
Zmiana adresu internetowego do e-sklepu
23 listopada 2020

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na remont i przebudowę budynku do suszenia i krótkotrwałego przechowywania nasion

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na remont i przebudowę budynku do suszenia i krótkotrwałego przechowywania nasion

PlantiCo ogłoszenie 2 na remont budunku Gołębiew

Opisowy zakres robót remontu budynku w Gołębiewie 2

Rysunek 2 Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wykonanie projektu i remont budynku do suszenia i krótkotrwałego przechowywania nasion o wymiarach 9,9 x 12,5 m wraz z wykonaniem podjazdów.
2. Opis zakresu robót dostępny jest na stronie www.plantico.pl.
3. Miejsce realizacji: Gołębiew Nowy 1, 99 – 300 Kutno.

Sposób złożenia oferty:
1. Oferty należy składać do dnia 11.12.2020r. do godz. 10.00 wyłącznie drogą mailową na adres przetargi@plantico.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Przetarg – remont budynku Gołębiew”.
2. Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego zadania opisanego w pkt 1.
3. Oferta powinna zawierać cenę, harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z proponowanym terminem zakończenia remontu i przebudowy budynku. Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenie o 30 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 11.12.2020 r. i podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
4. Spółka dokona w dniu 11.12.2020r. o godz. 10.00 otwarcia ofert.
5. Do 15.12.2020r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert. Termin ten może zostać przedłużony nie dłużej niż do 18.12.2020r.
6. Po dokonaniu wyboru Oferenta Spółka i Wykonawca uzgodnią ostateczną treść umowy na wykonanie inwestycji, przy czym przedmiotem uzgodnienia nie może być już cena oraz pozostałe parametry wskazane w pkt 3 powyżej.
7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych a przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
Maciej Studziński +48 602 619 453 mstudzinski@plantico.pl,
Leszek Marzec +48 515 035 970 leszek.marzec@plantico.pl.
9. Spółka deklaruje, że w terminie najpóźniej do 18.12.2020r. poinformuje Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
10. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.