PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. ogłasza na dzień 23.03.2021r. nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

nawozy strykow oferta 80x80 - PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. ogłasza na dzień 23.03.2021r. nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
PlantiCo zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów
8 lutego 2021
przetarg 80x80 - PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. ogłasza na dzień 23.03.2021r. nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 25.03.2021 r. o godz. 11.00 nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn – w Siedzibie Zakładu Hodowlano-Nasiennego „Spójnia”
8 marca 2021

PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. ogłasza na dzień 23.03.2021r. nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

przetarg - PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. ogłasza na dzień 23.03.2021r. nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

ogłasza na dzień 23.03.2021r.

w siedzibie Zakładu Hodowlano Nasiennego POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55

PlantiCo ogłoszenie sprzedaży 4 nieruchomości Nowa Huta Grębałów 18022021-sig-sig-sig

 

Regulamin-zbywania-nieruchomosci-i-ruchomości-w-PlantiCo-Zielonki-Sp-z-o-o-nowy-od-30102018

 1. rolnej gruntowej niezabudowanej położonej w Krakowie w obrębię 0004 Nowa Huta, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00364872/7 oznaczonej jako działka 325/37 o powierzchni 0,5465 ha, przylegającej do drogi asfaltowej (działki nr 303/5)

Rozpoczęcie przetargu godz. 09.00

Cena wywoławcza 1.450.000,00 zł. netto, wadium – 145.000,00 zł., postąpienie – 14.500,00 zł.

 1. rolnej gruntowej niezabudowanej położonej w Krakowie w obrębię 0004 Nowa Huta, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00364872/7 oznaczonej jako działka 325/38 o powierzchni 0,5200 ha wraz
  z udziałem 1/3 w działce 325/41
  o powierzchni 0,1036 ha stanowiącej drogę wewnętrzną.

Rozpoczęcie przetargu godz. 10.00

Cena wywoławcza 1.350.000,00 zł. netto, wadium – 135.000,00 zł., postąpienie – 13.500,00 zł.

 1. rolnej gruntowej niezabudowanej położonej w Krakowie w obrębię 0004 Nowa Huta, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00364872/7 oznaczonej jako działka 325/39 o powierzchni 0,4760 ha wraz
  z udziałem 1/3 w działce 325/41
  o powierzchni 0,1036 ha stanowiącej drogę wewnętrzną.

Rozpoczęcie przetargu godz. 11.00

Cena wywoławcza 1.240.000,00 zł. netto, wadium – 124.000,00 zł.,  postąpienie – 12.400,00 zł.

 1. rolnej gruntowej niezabudowanej położonej w Krakowie w obrębię 0004 Nowa Huta, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00364872/7 oznaczonej jako działka 325/40 o powierzchni 0,8518 ha wraz
  z udziałem 1/3 w działce 325/41
  o powierzchni 0,1036 ha stanowiącej drogę wewnętrzną.

Rozpoczęcie przetargu godz. 12.00

Cena wywoławcza 2.100.000,00 zł. netto, wadium – 210.000,00- zł., postąpienie – 21.000,00 zł.

 

W księdze wieczystej nr KR1P/00364872/7 nie została ujawniona decyzja podziałowa nr 490/2020 (GD-05.6831.4.43.2020) z dnia 10.08.2020 r. zatwierdzająca podział działki nr 325/33 na działki nr 325/37, 325/38, 325/39, 325/40 i 325/41. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa w/w działki położone są w terenie oznaczonym symbolem U – teren usługowy. Dla ww. nieruchomości nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Spółka w dniu 18.02.2021r. zamieściła na portalu e-rolnik zamiar sprzedaży ww. nieruchomości.

Osoba będąca rolnikiem indywidualnym może nabyć w postępowaniu przetargowym nieruchomości gruntowe o powierzchni do 1ha bez zgody Dyrektora Generalnego KOWR po spełnieniu warunków wymienionych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2020.1655 t.j.)

 

Osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym może nabyć w postępowaniu przetargowym nieruchomości gruntowe powyżej 1ha, jednak po zakończonym przetargu Spółka PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. razem z nabywcą zwrócą się do Dyrektora Generalnego KOWR o wyrażenie zgody w drodze decyzji administracyjnej na zakup gruntów rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2020.1655 t.j.) .

Jeżeli osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym uzyska zgodę Dyrektora Generalnego KOWR na zakup nieruchomości rolnej musi się zobowiązać do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości przez okres przynajmniej 5 lat /w przypadku osoby fizycznej samodzielnie prowadzić gospodarstwo osobiście/ oraz, że w okresie tym nieruchomość nabyta nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Na dzień ogłoszenia przetargu cena wywoławcza, wadium i postąpienie nie obejmuje podatku VAT, transakcja jest zwolniona z tego podatku z zastrzeżeniem, że do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli obowiązek jego naliczenia wystąpi w dacie sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania aktu notarialnego;

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 22.03.2021r. na konto: PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o., WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002 – bezwzględnie należy podać nr działki.
 1. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do licytacji lub nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą przepada na rzecz Spółki.
 2. Wszyscy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem wpłaty wadium przed przystąpieniem do licytacji. W stosunku do nabywcy, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie odstąpienia od nabycia lub uchylania się od nabycia przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz Spółki niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej wygrywającego przetarg. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na podane przez nich konto w następnym dniu roboczym po przetargu.
 3. Wadium zostanie zwrócone oferentowi, który wygrał przetarg, jeżeli Spółka nie uzyska zgody na sprzedaż, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.
 4. Należność za wylicytowaną nieruchomość w całości musi być wpłacona przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 5. Spółka informuje, że prawo pierwokupu nieruchomości będącym przedmiotem niniejszego ogłoszenia przetargowego przysługuje:
  1. na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. /Dz.U. z 2020 poz. 1100 t.j. / o  Krajowym Zasobie Nieruchomości, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.
  2. przy nabyciu gruntów o pow. do 1 ha na podstawie art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 /Dz.U. z 2020 poz. 1665 t.j./ o kształtowaniu ustroju rolnego z zastrzeżeniem art. 3 ust. 7,  Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa;
 6. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić, pod rygorem utraty wadium, po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r., poz. 2278 t.j.).
 7. Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu.
 8. Szczegółowe warunki przetargu i Regulamin zbywania nieruchomości i ruchomości w PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. dostępne są na stronach internetowych www.nasiona.pl www.plantico.pl www.nasiona-warzyw.pl Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać pod nr. tel. 12 623 38 31 w godz. 8-14.
 9. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny w każdym czasie oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.