PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 25.03.2021 r. o godz. 11.00 nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn – w Siedzibie Zakładu Hodowlano-Nasiennego „Spójnia”

przetarg 80x80 - PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 25.03.2021 r. o godz. 11.00 nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn - w Siedzibie Zakładu Hodowlano-Nasiennego "Spójnia"
PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. ogłasza na dzień 23.03.2021r. nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
18 lutego 2021
shutterstock 314163662 800x600 80x80 - PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 25.03.2021 r. o godz. 11.00 nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn - w Siedzibie Zakładu Hodowlano-Nasiennego "Spójnia"
„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługowy siew kukurydzy  
17 marca 2021

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 25.03.2021 r. o godz. 11.00 nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn – w Siedzibie Zakładu Hodowlano-Nasiennego „Spójnia”

przetarg - PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 25.03.2021 r. o godz. 11.00 nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn - w Siedzibie Zakładu Hodowlano-Nasiennego "Spójnia"

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.

ogłasza w dniu 25.03.2021 r. o godz. 11.00

w siedzibie Zakładu Hodowlano-Nasiennego „Spójnia” w Nochowie ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż

PlantiCo II przetarg ofertowy Nochowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 1. Ciągnik rolniczy Ursus 1734, rok prod. 2000, stan licznika 6790 mth , nr rej. WZ579J. Do remontu – cena wywoławcza 47. 000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 2.400,- zł., postąpienie – 500,- zł.;
 2. Ciągnik rolniczy Ursus c 355, rok prod. 1976, nr rej. PNX 3988. Do remontu – cena wywoławcza 9. 500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 500,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 3. Kombajn Bizon Z056, rok prod. 1977, – cena wywoławcza 7. 000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 350,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 4. Przyczepa Sanok D-50, rok prod. 1977, nr rej. PNE 424B – cena wywoławcza 4. 000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 200,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 5. Przyczepa Sanok D-50, rok prod. 1977, nr rej. PNE 426B – cena wywoławcza 4. 000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 200,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 6. Agregat uprawowy U-750 Kombi 4,2 m, rok prod. 2002 – cena wywoławcza 8. 800,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 450,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 7. Prasa Sipma Z-224, rok prod. 1988, – cena wywoławcza 4. 000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 200,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 8. Pług Fortschritt B200/5, rok prod. 1983, – cena wywoławcza 2. 500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 150,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 9. Pług 4 skibowy zagonowy Ruski, – cena wywoławcza 1. 600,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 150,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 10. Pług 4 skibowy zagonowy Ruski, – cena wywoławcza 1. 600,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 150,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 11. Pług 3 skibowy zagonowy U023, rok prod. 1978 – cena wywoławcza 1. 000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 100,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 12. Ładowacz UHNZ 500, rok prod. 1976, Brak pompy – cena wywoławcza 1. 200,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 100,- zł., postąpienie – 100,- zł.;

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Złożenie oferty do dnia 25.03.2021r. godz. 10.00 w sekretariacie Zakładu lub listownie na adres PlantiCo Zielonki sp. z o.o. Nochowo ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem z dopiskiem: „Oferta na sprzedaż maszyn rolniczych. Nie otwierać przed 25.03.2021r. godz. 11.00”
 2. Oferta powinna zawierać:

– imię nazwisko lub nazwę firmy, adres , telefon kontaktowy, email, oraz w zależności od formy prawnej oferenta NIP, Regon lub numer z KRS

– Ofertę cenową

– Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu, nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń  i ponoszeniu  odpowiedzialności  za skutki rezygnacji z oględzin. Załącznik nr 1.

– Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją  o przetwarzaniu danych osobowych. Załącznik nr 2.

 1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 23.03.2021 r. na konto Spółki PKO BP O/Śrem nr 70 1020 4160 0000 2602 0122 0003 lub w kasie spółki w Nochowie. W tytule wpłaty wpisać: Przetarg maszyn pozycja….
 2. Wadium w stosunku do osoby, której oferta będzie najkorzystniejsza zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na konto w ciągu 3 dni roboczych po rozstrzygnięciu przetargu, a osobom wpłacającym w formie gotówki w kasie Spółki w Nochowie.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zakupu.
 4. Komisja przetargowa odrzuci ofertę niekompletną, złożoną po terminie lub do której nie wpłacono wadium.
 5. Płatność  za nabywany przedmiot przetargu powinna być dokonana przed jego odbiorem. Realizacja transakcji powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu. Po upływie tego terminu uznaje się, że zwycięzca przetargu uchylił się od zakupu.
 6. Oferowane maszyny można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w Nochowo ul Lipowa 22  lub Kadzewo12  tel. 515 045 380
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać bezpośrednio pod nr telefonu: +48 515 045 380.
 8. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.
 9. Przewodniczący komisji poinformuje wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu do dnia 26.03.2021r.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych dotyczących Państwa tj. (i) imię i nazwisko, (ii) adres e-mail, (iii) numer telefonu jest – PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.,  (“Spółka”). Dane kontaktowe: mail: plantico@plantico.pl
 2. Spółka przetwarza Państwa dane w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania umowy z Państwem lub Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Uznajemy, że mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych w celu zapewnienia prawidłowego wykonania umów z naszymi kontrahentami, w tym w razie konieczności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych wynikających z umowy lub z nią związanych.
 3. Dane osobowe, w przypadkach wymaganych przez prawo, mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom, doradcom prawnym).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w czasie trwania umowy oraz zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń z nią związanych.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz – jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem – prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody jeżeli została wyrażona.
 6. Maja Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy. Od dnia 25 maja 2018 r. organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wykonania umowy z Państwem lub Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą.