PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 08.04.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej

shutterstock 314163662 800x600 80x80 - PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 08.04.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej
„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługowy siew kukurydzy  
17 marca 2021
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę juty w arkuszach oraz siatek metalowych do balotowania roślin
17 marca 2021

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 08.04.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej

przetarg - PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 08.04.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 08.04.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie, Gołębiew Nowy 1, 99 – 300 Kutno nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:

Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gołębiewie Nowym, gmina Kutno, powiat kutnowski, woj. łódzkie, oznaczonej jako działki 273/32, 273/35 i 273/36, obręb 0008 Gołębiew, o powierzchni 1.2101,- ha, w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone jako PG2 – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla działalności gospodarczej związanej z wytwórczością, magazynami, składami, zapleczem obsługowym działalności gospodarczej, z drobną wytwórczością i rzemiosłem i dla części działki 273/36 jako „MW” – tereny zabudowy wielorodzinnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LD1K/00056783/1.
Działka 273/32 stanowi grunt rolny zabudowany jako utwardzona droga dojazdowa o pow. 0,0087 ha. Działka 273/35 stanowi grunty orne zabudowane o powierzchni 0,4669 ha jest zabudowana nieużytkowaną kotłownią i szklarnią. Działka 273/36 – stanowi grunty rolne zabudowane o powierzchni 0,7345 ha zabudowane stanowią budynkami o funkcji biurowej, magazynowej (stodoła hodowli) i garażowej.
Cena wywoławcza 700.000,- zł. netto, wadium – 70.000,- zł., postąpienie – 7.000,- zł.
Na dzień ogłoszenia przetargu cena wywoławcza, wadium i postąpienie nie obejmuje podatku VAT, transakcja jest zwolniona z tego podatku z zastrzeżeniem, że do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli obowiązek jego naliczenia wystąpi w dacie sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 08.04.2021 r. na konto: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002
2. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do licytacji lub nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą przepada na rzecz Spółki.
3. Wszyscy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem wpłaty wadium przed przystąpieniem do licytacji. W stosunku do nabywcy, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie odstąpienia od nabycia lub uchylania się od nabycia przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na podane przez nich konto w następnym dniu po przetargu.
4. Wadium zostanie zwrócone oferentowi, który wygrał przetarg, jeżeli Spółka nie uzyska zgody na sprzedaż, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.
5. Należność za wylicytowaną nieruchomość w całości musi być wpłacona przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
6. Spółka informuje, że prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia przetargowego przysługuje na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. /Dz.U. z 2017 poz. 1529 z późn. zmianami/ o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.
7. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić, pod rygorem utraty wadium, po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zmianami).
8. Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu.
9. Szczegółowe warunki przetargu i Regulamin zbywania nieruchomości i ruchomości w PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. dostępne są na stronach internetowych: www.nasiona.pl ; www.plantico.pl ; www.nasiona-warzyw.pl

Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać pod nr. tel. (24) 254 24 10 w godz. 8-14.
10. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.

Regulamin-zbywania-nieruchomosci-i-ruchomości-w-PlantiCo-Zielonki-Sp-z-o-o-nowy-od-30102018