PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę mulczu szkółkarskiego

nawozy strykow oferta 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę mulczu szkółkarskiego
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę podłoża do sadzenia
1 kwietnia 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę mulczu szkółkarskiego
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów
13 kwietnia 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę mulczu szkółkarskiego

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę mulczu szkółkarskiego

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę
mulczu szkółkarskiego wg poniższego zestawienia

PlantiCo Z-d Szk. KZD Nowy Dwór Ogłoszenie na zakup mulczu

Opis przedmiotu zamówienia:

Mulcz szkółkarski z drewna drzew iglastych ilość miejsce dostawy
Worek 70L 1716 KZD Nowy Dwór

 

 

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 19.04.2021r. do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
 2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, z terminem płatności nie krótszym niż
  30 dni po dostawie.
 3. Miejsce dostawy: Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn
 4. Termin dostawy: do 26.04.2021r.
 5. Zamawiający dokona w dniu 21.04.2021r. o godz. 1300 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/.
 6. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 c.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 790 030 789 lub adresem mailowym: j.smolarek@kzd.com.pl, lub kzd@kzd.com.pl.
 8. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 9. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.