PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę mat szkółkarskich

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę mat szkółkarskich
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup urządzenia do przycinania wierzchołków roślin (nóż poziomy)
27 kwietnia 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę mat szkółkarskich
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych do Zakładu Hodowlano Nasiennego POLAN w Krzczonowie
29 kwietnia 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę mat szkółkarskich

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę mat szkółkarskich

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę mat szkółkarskich

PlantiCo-Z-d-Szk.-KZD-Nowy-Dwór-Ogłoszenie-nr-2-na-zakup-podłoża-do-sadzenia

Opis przedmiotu zamówienia:

  Szerokości: Ilość rolek:
1. 4,00 – 4.50 m 30
2. 3,00 – 3,50 m 30
3. 1,40 – 1,65 m 10

 

parametry jakościowe

 • grubość min. 90 g/m2
 • kolor: czarny z kratą lub liniami w innym kolorze
 • stabilizator UV min. 5 lat
 • rolki dł. 100 mb.

 

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 10.05.2021r. do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
 2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, z terminem płatności nie krótszym niż 30 dni po dostawie.
 3. Miejsce dostawy: Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn,
 4. Termin dostawy: Oferent składa propozycję terminu dostawy – preferowani będą oferenci
  z najkrótszym terminem dostawy.
 5. Zamawiający dokona w dniu 10.05.2021r. o godz. 1100 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena – 40%, jakość – 30%, dopasowanie do potrzeb zamawiającego – 15%, termin dostawy -15%
 6. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie produkty wymienione w zapytaniu.
 7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 663 900 802 lub adresem mailowym: m.kornacka@kzd.com.pl, lub kzd@kzd.com.pl.
 9. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że do 5 dni roboczych poinformuje Oferenta
  o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 10. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.