PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych do Zakładu Hodowlano Nasiennego POLAN w Krzczonowie
29 kwietnia 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na modernizację szklarni hodowlanej w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Spójnia Nochowo
29 kwietnia 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych

 

 PlantiCo Ogłoszenie Zakup maszyn Nochowo

PlantiCo – Załącznik nr 1 – Zakup maszyn Nochowo

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych maszyn rolniczych

 1. Ciągnik rolniczy
 2. Zestaw uprawowo siewny do siewu bezpośredniego i tradycyjnego
 3. Wóz paszowy
 4. Ładowacz czołowy z wycinakiem do kiszonek do ciągnika URSUS 904 Turbo

Wymagane parametry techniczne i jakościowe dla powyższych przedmiotów określa szczegółowo Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 21.05.2021r. do godz. 1600 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
 2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, montażu i uruchomienia, z terminem płatności 30 dni po dostawie. Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenie o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 28.05.2021r. i podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
 3. Miejsce dostawy: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. Zakład Hodowlano Nasienny Spójnia Nochowo, Nochowo, ul. Lipowa 22
 4. Termin dostawy: oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu dostawy przedmiotu zamówienia.
 5. Do 28.05.2021r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert. Zamawiający dokona w dniu 28.05.2021r. o godz. 1300 wyboru oferty kierując się. kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Oferent uzgodnią ostateczną treść umowy na dostawę.
 6. W przypadku, jeżeli wartość dostawy przekroczy kwotę 500.000,- zł netto, uzgodnioną umowę Spółka przedłoży swojemu Wspólnikowi w celu uzyskania zgody na nabycie środka trwałego.
 7. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie produkty wymienione w zapytaniu.
 8. W przypadku otrzymania oferty na całość przedmiotu zamówienia Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru tylko wybranych pozycji.
 9. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 7 dni roboczych licząc od 28.05.2021r. poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 10. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 515 045 380 lub adresem mailowym: sekretariat.nochowo@plantico.pl
 12. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.