PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na modernizację szklarni hodowlanej w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Spójnia Nochowo

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na modernizację szklarni hodowlanej w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Spójnia Nochowo
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych
29 kwietnia 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na modernizację szklarni hodowlanej w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Spójnia Nochowo
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie systemu SSWiN w  Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie
29 kwietnia 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na modernizację szklarni hodowlanej w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Spójnia Nochowo

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na modernizację szklarni hodowlanej w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Spójnia Nochowo

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na modernizację szklarni hodowlanej
w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Spójnia Nochowo

 PlantiCo Ogłoszenie modernizacja szklarni Nochowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem modernizacji jest wymiana zużytej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w części kabinowej szklarni w Nochowie – 40 kabinek o powierzchni 13,5 m2 każda, 4 kabiny o powierzchni 40,5 m2 każda oraz 2 kabiny – mnożarki o powierzchni 72 m2 każda oraz zużytej instalacji elektrycznej na łącznikach szklarni.

Wymianie podlegają: kable zasilające rozdzielnie sterownicze oraz przewody zasilające silniki (wietrzenia i cieniowania) oraz oświetlenie i gniazda 230V.

Wymiana obejmuje również osprzęt typu lampy, gniazda 230 V, wyłączniki oraz rozdzielnie sterujące systemem otwierania/zamykanie okien jak również dostosowanie instalacji do obowiązujących norm bezpieczeństwa poprzez zamontowanie wyłączników różnicowo prądowych w istniejącej rozdzielni głównej.

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać do dnia 19.05.2021r. do godz. 1400 listownie lub osobiście
  w sekretariacie Zakładu Spółki w Nochowie ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „PRZETARG – modernizacja szklarni hodowlanej Nochowo. Nie otwierać przed 20.05.2021 godz. 1100
 2. Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego zadania.
 3. Oferta powinna zawierać cenę, harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z proponowanym terminem zakończenia modernizacji szklarni hodowlanej. Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenie o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 20.05.2021r. i podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
 4. Spółka dokona w dniu 20.05.2021r. o godz. 1100 otwarcia ofert.
 5. Do dnia 25.05.2021r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert.
 6. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Wykonawca uzgodnią ostateczną treść umowy na wykonanie inwestycji.
 1. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych a przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Arkadiusz Labrzycki + 48 501 868 661
 3. Spółka deklaruje, że w terminie najpóźniej do 26.05.2021r. poinformuje Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.