PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych do Zakładu Hodowlano Nasiennego POLAN w Krzczonowie

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych do Zakładu Hodowlano Nasiennego POLAN w Krzczonowie
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę mat szkółkarskich
27 kwietnia 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych do Zakładu Hodowlano Nasiennego POLAN w Krzczonowie
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych
29 kwietnia 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych do Zakładu Hodowlano Nasiennego POLAN w Krzczonowie

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych do Zakładu Hodowlano Nasiennego POLAN w Krzczonowie

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych
do Zakładu Hodowlano Nasiennego POLAN w Krzczonowie

PlantiCo Ogłoszenie Krzczonów zakup maszyn

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych maszyn rolniczych
1. Ładowacz czołowy TUR do ciągnika New Holland T 6080.
– moc ciągnika 100- 160 kM
– udźwig nominalny 1800-2000 kg,
– wysokość podnoszenia 4.1 m,
– amortyzator hydrauliczny,
– szybko-sprzęg ( FASTER ),
– ramka osprzętu – sms
– 3 sekcje

2. Rozdrabniacz bijakowy .
– moc ciągnika 80 – 120 kM,
– mocowanie tylno-boczne,
– szerokość robocza 200 cm,
– elementy robocze- młotki,
– pochylenie-góra 90 stopni,
– pochylenie- dół 60 stopni.

Sposób złożenia oferty:
1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 17.05.2021. do godz. 1400 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, montażu i uruchomienia z terminem płatności 30 dni po dostawie. Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenie o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 18.05.2021 r. i podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
3. Miejsce dostawy: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. Zakład Hodowlano Nasienny POLAN Krzczonów 104 28-520 Opatowiec.
4. Termin dostawy: do 30.06.2021 r.
5. Zamawiający dokona w dniu 18.05.2021 r. o godz. 1100 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/.
6. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie produkty wymienione w zapytaniu.
7. W przypadku otrzymania oferty na całość przedmiotu zamówienia Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru tylko wybranych pozycji.
8. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 5 dni roboczych poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
9. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 662 104 530 lub adresem mailowym: polan.krzczonow@op.pl
11. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.