PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wykonanie placu manewrowego i dróg wewnętrznych w Zakładzie Hodowlano Nasiennym w Gołębiewie

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wykonanie placu manewrowego i dróg wewnętrznych w Zakładzie Hodowlano Nasiennym w Gołębiewie
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu powierzchni dachowych w Zakładzie Hodowlano Nasiennym w Gołębiewie
30 kwietnia 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wykonanie placu manewrowego i dróg wewnętrznych w Zakładzie Hodowlano Nasiennym w Gołębiewie
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych dla Zakładu Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie
30 kwietnia 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wykonanie placu manewrowego i dróg wewnętrznych w Zakładzie Hodowlano Nasiennym w Gołębiewie

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wykonanie placu manewrowego i dróg wewnętrznych w Zakładzie Hodowlano Nasiennym w Gołębiewie

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wykonanie placu manewrowego i dróg wewnętrznych w Zakładzie Hodowlano Nasiennym w Gołębiewie

PlantiCo Ogłoszenie na plac manewrowy Gołębiew

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu manewrowego i dróg wewnętrznych w Zakładzie Spółki w Gołębiewie.

Prace budowalne obejmują w szczególności remont nawierzchni asfaltowej na powierzchni ok. 2.000 m2, frezowanie, remont cząstkowy, oczyszczenie powierzchni, wyrównanie powierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej.

Sposób złożenia oferty:
1. Oferty należy składać w walucie PLN w cenach netto do dnia 24.05.2021r. do godz. 1400 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl w tytule maila należy dopisać: Plac manewrowy i drogi wewnętrzne…
2. Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego zadania.
3. Oferta powinna zawierać cenę, harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z proponowanym terminem zakończenia prac remontowych. Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenie o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 25.05.2021r. i podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
4. Spółka dokona w dniu 25.05.2021 r. o godz. 1000 otwarcia ofert.
5. Do 27.05.2021r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert.
6. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Oferent uzgodnią ostateczną treść umowy na wykonanie inwestycji.
7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych a przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Maciej Studziński +48 602 619 453
9. Spółka deklaruje, że w terminie najpóźniej do 31.05.2021r. poinformuje Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
10. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.