„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wykonanie modernizacji dachu w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Spójnia w Nochowie

0 80x80 - „PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wykonanie modernizacji dachu w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Spójnia w Nochowie
PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 18.06.2021r. w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż dwóch nieruchomości w Igołomi.
31 maja 2021
0 80x80 - „PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wykonanie modernizacji dachu w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Spójnia w Nochowie
„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie posadzki przemysłowej w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Gołębiew
2 czerwca 2021

„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wykonanie modernizacji dachu w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Spójnia w Nochowie

0 700x480 - „PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wykonanie modernizacji dachu w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Spójnia w Nochowie

„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert wykonanie modernizacji dachu
w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Spójnia w Nochowie

 RODO do ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dachu budynku magazynowego zlokalizowanego w Zakładzie Spółki w Nochowie.

Prace polegać mają na: zerwaniu dotychczasowego pokrycia, położenia nowego dachu z „płyty obornickiej”, demontażu i montażu orynnowania, wykonanie obróbek, powierzchnia dachu – ok. 1.400 m2

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 22.06.2021 r. do godz. 1000
  wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
 2. Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego zadania.
 3. Oferta powinna zawierać cenę, harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z proponowanym terminem zakończenia prac  Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenia o RODO i o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 22.06.2021 r. a także podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
 4. Do 24.06.2021 r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert.
 5. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Wykonawca uzgodnią ostateczną treść umowy na wykonanie prac.
 6. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 7 dni roboczych licząc od 24.06.2021 r. poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 1. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych a przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – +48 508 191 758 lub adresem mailowym nochowo@plantico.pl
 3. Spółka deklaruje, że w terminie 7 roboczych licząc od daty 24.06.2021 r poinformuje Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.