PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 07.07.2021r. w siedzibie Zakładu Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie, Gołębiew Nowy 1, 99 – 300 Kutno nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

0 80x80 - PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 07.07.2021r. w siedzibie Zakładu Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie, Gołębiew Nowy 1, 99 – 300 Kutno nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę 5 szt. konstrukcji tuneli foliowych do Zakładu Hodowlano Nasiennego Spójnia Nochowo
16 czerwca 2021
0 80x80 - PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 07.07.2021r. w siedzibie Zakładu Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie, Gołębiew Nowy 1, 99 – 300 Kutno nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na adaptację budynku na magazyn do przechowywania ŚOR w Gospodarstwie Rolnym w Kadzewie
30 czerwca 2021

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 07.07.2021r. w siedzibie Zakładu Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie, Gołębiew Nowy 1, 99 – 300 Kutno nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

przetarg - PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 07.07.2021r. w siedzibie Zakładu Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie, Gołębiew Nowy 1, 99 – 300 Kutno nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 07.07.2021r. w siedzibie Zakładu

Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie, Gołębiew Nowy 1, 99 – 300 Kutno

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

 

 1. Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gołębiewie Nowym, gmina Kutno, powiat kutnowski, woj. łódzkie, oznaczonej jako działki 273/32, 273/35 i 273/36, obręb 0008 Gołębiew, o powierzchni 1,2101 ha, w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone jako PG2 – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla działalności gospodarczej związanej z wytwórczością, magazynami, składami, zapleczem obsługowym działalności gospodarczej, z drobną wytwórczością i rzemiosłem i dla części działki 273/36 jako „MW” – tereny zabudowy wielorodzinnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LD1K/00056783/1.

Działka 273/32 stanowi grunt rolny zabudowany jako utwardzona droga dojazdowa o pow. 0,0087 ha. Działka 273/35 stanowi grunty orne zabudowane o powierzchni 0,4669 ha jest zabudowana nieużytkowaną kotłownią i szklarnią. Działka 273/36 – stanowi grunty rolne zabudowane o powierzchni 0,7345 ha zabudowane stanowią budynkami o funkcji biurowej, magazynowej (stodoła hodowli) i garażowej.

Cena wywoławcza 700.000,- zł. netto, wadium – 70.000,- zł., postąpienie – 7.000,- zł.

Przetarg rozpocznie się o godz. 1100

 1. Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Kalinowa, gmina Kutno, powiat kutnowski, woj. Łódzkie, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 121/19, obręb 0030 Wysoka Wielka o powierzchni 0,36 ha, stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem nieczynnego hotelu robotniczego, przeznaczonego do rozbiórki dla której Sąd Rejonowy w Kutnie prowadzi księgę wieczystą nr LD1K/00034714/7. Nieruchomość jest położona w obszarze oznaczonym symbolem MW, co oznacza strefę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną zawierającej 2 lub więcej mieszkań. Możliwość lokalizacji usług z wykluczeniem działalności powodującej uciążliwości dla warunków zamieszkania.

Cena wywoławcza 63.000,- zł. netto, wadium – 6.300,- zł., postąpienie – 700,- zł.

Przetarg rozpocznie się o godz. 1300

Na dzień ogłoszenia przetargu do ceny wywoławczej, wadium i postąpienia należy doliczyć podatek VAT w stawce 23% z zastrzeżeniem, że

 1. do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli obowiązek jego naliczenia wystąpi w dacie sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania aktu notarialnego;
 2. w przypadku nabywcy będącego czynnym płatnikiem podatku VAT, sprzedający czyli PlantiCo jak i nabywca, złożą wspólne oświadczenie organowi skarbowemu o wyborze opodatkowania stawką VAT w wysokości 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 06.07.2021r. na konto: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002 w tytule przelewu należy podać numer działki.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do licytacji lub nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą przepada na rzecz Spółki.
 3. Wszyscy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem wpłaty wadium przed przystąpieniem do licytacji. W stosunku do nabywcy, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie odstąpienia od nabycia lub uchylania się od nabycia przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na podane przez nich konto w następnym dniu po przetargu.
 4. Wadium zostanie zwrócone oferentowi, który wygrał przetarg, jeżeli Spółka nie uzyska zgody na sprzedaż, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.
 5. Należność za wylicytowaną nieruchomość w całości musi być wpłacona przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć przewodniczącemu komisji przetargowej podpisane oświadczenie o RODO, które jest załącznikiem ogłoszenia.
 7. Spółka informuje, że prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia przetargowego przysługuje na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. /Dz.U. z 2017 poz. 1529 z późn. zmianami/ o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.
 8. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić, pod rygorem utraty wadium, po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zmianami).
 9. Nieruchomości można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu.
 10. Szczegółowe warunki przetargu i Regulamin zbywania nieruchomości i ruchomości w PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. dostępne są na stronach internetowych plantico.pl www.nasiona.pl www.nasiona-warzyw.pl Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać pod nr. tel. (24) 254 24 10 w godz. 8-14.
 11. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.

Załączniki:

PlantiCo ogłoszenie o sprzedazy nieruchomości w Gołębiewie i Kalinowej 15062021

RODO do ogłoszenia