PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na adaptację budynku na magazyn do przechowywania ŚOR w Gospodarstwie Rolnym w Kadzewie

przetarg 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na adaptację budynku na magazyn do przechowywania ŚOR w Gospodarstwie Rolnym w Kadzewie
PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 07.07.2021r. w siedzibie Zakładu Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie, Gołębiew Nowy 1, 99 – 300 Kutno nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
16 czerwca 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na adaptację budynku na magazyn do przechowywania ŚOR w Gospodarstwie Rolnym w Kadzewie
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie bramy wjazdowej i utwardzenie terenu przy magazynie Spółki w Nochowie
30 czerwca 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na adaptację budynku na magazyn do przechowywania ŚOR w Gospodarstwie Rolnym w Kadzewie

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na adaptację budynku na magazyn do przechowywania ŚOR w Gospodarstwie Rolnym w Kadzewie

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na adaptację budynku na magazyn do przechowywania ŚOR w Gospodarstwie Rolnym w Kadzewie

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja budynku na magazyn do przechowywania ŚOR w Gospodarstwie Kadzewo

Szczegółowy zakres prac do wykonania:
1. Zamurowanie dwóch otworów okiennych o wymiarach 0,91 x 1,20 m
2. Montaż drzwi technicznych zewnętrznych o wymiarach 1,50 x 2,20 m
3. Montaż okna
4. Doprowadzenie ujęcia wody
5. Budowa wentylacji mechanicznej z włącznikiem od zewnątrz
6. Modernizacja odpływu ścieków
7. Docieplenie ścian zewnętrznych. Powierzchnia ok 120 m2.
8. Malowanie ścian wewnętrznych
9. Malowanie posadzki farbą chlorokauczukową.
10. Montaż umywalki z odprowadzeniem ścieków
11. Montaż baterii umywalkowej

Miejsce wykonania Usługi: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. Zakład Hodowlano Nasienny Spójnia Nochowo 63-100 Kadzewo 11
Termin wykonania usługi: Oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu zakończenia prac.

Sposób złożenia oferty:
1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 15.07.2021r. do godz. 12.00 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl – z dopiskiem w temacie wiadomości „Adaptacja magazynu ŚOR Kadzewo”
2. Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całego zadania wraz z proponowanym terminem zakończenia prac
3. Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenia o RODO i o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 15.07.2021r. a także podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
4. Zamawiający dokona w dniu 16.07.2021r. o godz. 11.00 wyboru oferty, kierując się kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/.
5. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty 16.07.2021r. poinformują Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
6. Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.
7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 515 045 380 lub adresem mailowym: sekretariat.nochowo@plantico.pl

Załączniki:

PlantiCo – ogłoszenie na magazyn ŚOR w Kadzewie

RODO do ogłoszenia