PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie bramy wjazdowej i utwardzenie terenu przy magazynie Spółki w Nochowie

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie bramy wjazdowej i utwardzenie terenu przy magazynie Spółki w Nochowie
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na adaptację budynku na magazyn do przechowywania ŚOR w Gospodarstwie Rolnym w Kadzewie
30 czerwca 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie bramy wjazdowej i utwardzenie terenu przy magazynie Spółki w Nochowie
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę wialni – sortownika czyszczącego do Zakładu Spółki w Nochowie
6 lipca 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie bramy wjazdowej i utwardzenie terenu przy magazynie Spółki w Nochowie

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie bramy wjazdowej i utwardzenie terenu przy magazynie Spółki w Nochowie

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na wykonanie bramy wjazdowej i utwardzenie terenu przy magazynie Spółki w Nochowie

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż bramy wjazdowej na teren magazynu nr 8 (czyszczenie nasion) oraz utwardzenie terenu za bramą o powierzchni 100 m2.
Brama wjazdowa na teren magazynu nr 8 (czyszczenie nasion) powinna mieć w świetle 8m w wersji przesuwnej z napędem z możliwością częściowego otwarcia (dwa piloty).
Utwardzenie terenu ma umożliwiać rozładunek/załadunek towarów

Miejsce wykonania Usługi: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. Zakład Hodowlano Nasienny Spójnia Nochowo ul. Lipowa 22 Nochowo 33-100 Śrem
Termin wykonania usługi: Oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu zakończenia prac.

Sposób złożenia oferty:
1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 15.07.2021r. do godz. 13.00 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl – z dopiskiem w temacie wiadomości „Brama na teren magazynu Nochowo”
2. Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całego zadania wraz z proponowanym terminem zakończenia prac
3. Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenia o RODO i o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 15.07.2021r. a także podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
4. Zamawiający dokona w dniu 16.07.2021r. o godz. 13.00 wyboru oferty, kierując się kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/.
5. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty 16.07.2021r. poinformują Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
6. Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.
7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 28 33 427 wewn. 609 lub adresem mailowym: sekretariat.nochowo@plantico.pl

Załączniki:

PlantiCo – ogłoszenie na bramę do magazynu 8

RODO do ogłoszenia