PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na remont budynku magazynowego do suszenia i krótkotrwałego przechowywania nasion

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na remont budynku magazynowego do suszenia i krótkotrwałego przechowywania nasion
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymianę poszycia wodoszczelnego w zbiorniku TANAKE o wymiarach 2,36 wysokość i 29,13 średnica w Zakładzie w Wagańcu.
4 sierpnia 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na remont budynku magazynowego do suszenia i krótkotrwałego przechowywania nasion
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na modernizację – wykonanie systemu sterowania szklarni wraz z wykonaniem systemu nawadniania w Zakładzie Spółki w Raciborowicach
1 września 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na remont budynku magazynowego do suszenia i krótkotrwałego przechowywania nasion

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na remont budynku magazynowego do suszenia i krótkotrwałego przechowywania nasion

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na remont budynku magazynowego

do suszenia i krótkotrwałego przechowywania nasion

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Remont budynku magazynowego do suszenia i krótkotrwałego przechowywania nasion o wymiarach 9,9 x 12,5 m wraz z wykonaniem podjazdów.
 2. Opis zakresu robót oraz rysunek z koncepcją dostępny jest na stronie plantico.pl.

Zakres prac:

 1. Wyburzenie ścian działowych.
 2. Wykonanie posadzki.
 3. Oczyszczenie ścian wewnętrznych.
 4. Montaż instalacji elektrycznej, wentylacji i ogrzewania.
 5. Montaż szczelnych drzwi przesuwnych na typ. Gazoszczelnych.
 6. Wymiana poszycia dachowego.
 7. Ślusarka okienna zewnętrzna.
 8. Ocieplenie budynku pianą PUR od wewnątrz.
 9. Wykonanie podjazdów do budynku.
 10. Malowanie elewacji.
 11. Uprzątnięcie terenu,

Miejsce realizacji: Zakład Gołębiew Nowy 1, 99 – 300 Kutno

Termin realizacji: Oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu wykonania przedmiotu zamówienia

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w cenach PLN netto do dnia 23.08.2021r. do godz. 1000tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl – z dopiskiem w temacie wiadomości Przetarg – remont budynku Gołębiew”.
 2. Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całego zadania z proponowanym terminem zakończenia prac.
 3. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o RODO oraz oświadczenie o 14 dniowym terminie związania ofertą (data liczona od 23.08.2021r.), podać osobę do kontaktu wraz z nr telefonu i adresem mailowym.
 4. Zamawiający dokona w dniu 24.08.2021r. o godz. 900 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena – 40%, dopasowanie do potrzeb zamawiającego – 40%, termin wykonania – 20%. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Oferent uzgodnią ostateczną treść umowy.
 5. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 6 dni roboczych licząc od 24.08.2021r. poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 6. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.
 7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 8. Wizji lokalnej można dokonywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie +48 602 619 453 oraz mailowo: mstudzinski@plantico.pl

Załączniki:

RODO do ogłoszenia

PlantiCo Ogłoszenie na remont budynku magazynowego w Gołębiewie

PlantiCo – opisowy zakres robót na remont budynku w Gołębiewie.

Rys.1 Koncepcja remontu budynku 300x172 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na remont budynku magazynowego do suszenia i krótkotrwałego przechowywania nasion