Zaproszenie do wzięcia udziału w nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Igołomi

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 30.06.2022r. w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Igołomi.

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowo – socjalnym oraz zespołem przechowalni z mroźnią, położona w Igołomi, oznaczona jako działka ewidencyjna o numerze 637/29, obręb 0002, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce o powierzchni 0,4120 ha, W MPZP nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych jako: MR1 – tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej,  usługowej produkcyjnej oraz MU1 – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Działka posiada dostęp do drogi gminnej oraz uzbrojona jest w infrastrukturę techniczną: elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Nieruchomość objęta jest umową najmu od 04.05.2022r. na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Godzina rozpoczęcia przetargu: 900

Cena wywoławcza 1.850.000,00zł. + VAT, wadium – 185.000,00zł., postąpienie – 18.500,00zł.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1H/00022146/2.

Na dzień ogłoszenia przetargu do ceny wywoławczej, wadium i postąpienia należy doliczyć podatek VAT w stawce 23% z zastrzeżeniem, że do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli obowiązek jego naliczenia wystąpi w dacie sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania aktu notarialnego;

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 29.06.2022r. na konto: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002, w tytule należy bezwzględnie podać numer działki, której wpłata dotyczy.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do licytacji lub nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą przepada na rzecz Spółki.
 3. Wszyscy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem wpłaty wadium przed przystąpieniem do licytacji. W stosunku do nabywcy, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie odstąpienia od nabycia lub uchylania się od nabycia przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na podane przez nich konto w następnym dniu po przetargu.
 4. Wadium zostanie zwrócone oferentowi, który wygrał przetarg, jeżeli Spółka nie uzyska zgody na sprzedaż, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.
 5. Należność za wylicytowaną nieruchomość w całości musi być wpłacona przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 6. Spółka informuje, że prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia przetargowego przysługuje na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. /Dz.U. z 2017 poz. 1529 z późn. zmianami/ o  Krajowym Zasobie Nieruchomości, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.
 7. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić, pod rygorem utraty wadium, po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).
 8. Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu.
 9. Szczegółowe warunki przetargu i Regulamin zbywania nieruchomości i ruchomości w PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. dostępne są na stronach internetowych www.nasiona.pl www.plantico.pl www.nasiona-warzyw.pl Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać pod nr. tel. (12) 623-38-31 w godz. 7-15.
 10. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.

sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości, akcesoria ogrodnicze, podłoża, opakowania

Przejdź do sklepu
Facebook Facebook