PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na rozbiórkę budynku magazynowego w Broniszach

0 80x80 - PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na rozbiórkę budynku magazynowego w Broniszach
Szanowni Klienci
22 marca 2021
Bergs Københavner alle krukker lys graa rosa bord traeplanker 2000x1200 80x80 - PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na rozbiórkę budynku magazynowego w Broniszach
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę doniczek
1 kwietnia 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na rozbiórkę budynku magazynowego w Broniszach

0 700x480 - PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na rozbiórkę budynku magazynowego w Broniszach

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na rozbiórkę budynku magazynowego w Broniszach:

 ZAŁĄCZNIK : PlantiCo ogłoszenie rozbiórki magazynu w Broniszach 24032021-sig-sig-sig

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonanie rozbiórki budynku parterowego o powierzchni zabudowy około 320 m2.
 2. Usunięcie i zagospodarowanie przez Wykonawcę wytworzonych odpadów z przedmiotu rozbiórki.
 3. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej terenu po zakończonych pracach.
 4. Uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych.
 5. Spółka dokonała zgłoszenia rozbiórki i otrzymała zgodę na jej wykonanie przez PINB w Ożarowie Mazowieckim.
 6. Miejsce i termin realizacji: Bronisze ul. Poznańska 75 Gmina Ożarów Mazowiecki.
 7. Oferent składa propozycję terminu wykonania zadania – preferowani będą oferenci z krótkim terminem wykonania.
 8. Termin płatności: 21 dni po zakończeniu prac bez uwag Zamawiającego i prawidłowo wystawionej i dostarczonej fakturze.

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać do dnia 12.04.2021 r. do godz. 10.00 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl
 2. Oferta powinna zawierać:
  1. imię nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy, email, oraz w zależności od formy prawnej oferenta NIP, Regon lub numer KRS;
  2. cenę za wykonanie rozbiórki, która będzie ceną netto /bez VAT/ i dotyczy wykonania całego zadania;
  3. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z wzorem umowy i ze stanem przedmiotu umowy, nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń i ponoszeniu  odpowiedzialności  za skutki rezygnacji z oględzin – załącznik nr 1;
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. załącznik nr 2.
  5. oświadczenie o 3 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 12.04.2021 r.

 

 1. Zamawiający dokona w dniu 12.04.2021 r. o godz. 11.00 wyboru oferty.
 2. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Andrzej Aranowski +48 515 035 978 lub e-mail: andrzej.aranowski@plantico.pl
 4. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta
  o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 5. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.

 

Załącznik 1

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu, którym jest rozbiórka budynku magazynowego na działce 7/26 oraz ze wzorem umowy na wykonanie rozbiórki.

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin. W przypadku ewentualnych wad ukrytych nie będę wnosił/a roszczeń w stosunku do PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki sp. z o.o.

 

 

 

…………………………………….

Data i podpis składającego ofertę

 

 

Załącznik 2

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procedury przetargu oraz oświadczam, że zapoznałem się  z informacją o ich przetwarzaniu.

 

 

 

 

………………………………………

Data i podpis składającego ofertę