PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę doniczek

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę doniczek
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na rozbiórkę budynku magazynowego w Broniszach
25 marca 2021
1 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę doniczek
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę tyczek bambusowych
1 kwietnia 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę doniczek

Bergs Københavner alle krukker lys graa rosa bord traeplanker 2000x1200 1200x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę doniczek

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę doniczek wg poniższego zestawienia

PlantiCo Z-d Szk. KZD Nowy Dwór Ogłoszenie na zakup doniczek-sig-sig-sig

Opis przedmiotu zamówienia:

Pojemniki ilość szt. łącznie termin dostawy 19.04.2021/ ilość termin dostawy 14.05.2021/ ilość
P 12 kolor 500 500
C 1,5 kolor 500 500
C 2 50 000 25 000 25 000
C 2 kolor 500 500
C 2,5 40 000 20 000 20 000
C 3 50 000 25 000 25 000
C 5 2 000 2 000
C 7 1 000 1 000
C 12 1 000 1 000
C 20 1 000 1 000
C 25 1 000 1 000
C 30 1 000 1 000
C 35 2 500 2 500
C 40 1 000 1 000
C 45 1 000 1 000
C 60 1 000 1 000
MULTIPLAT 369x560mm głęb 65mm 104 oczka 2 040 2 040
Papier pot z podłożem 35 000 35 000

 

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 12.04.2021r. do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
 2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, z terminem płatności nie krótszy 30 dni po dostawie.
 3. Miejsce dostawy: Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn
 4. Termin dostawy: wg załączonej tabeli
 5. Zamawiający dokona w dniu 12.04.2021r. o godz. 1300 wyboru oferty kierując się kryteriami:
  cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/.
 6. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie produkty wymienione w zapytaniu.
 7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 790 030 789 lub adresem mailowym: smolarek@kzd.com.pl, lub kzd@kzd.com.pl.
 9. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 10. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.