PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wycinkę drzew w Broniszach

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wycinkę drzew w Broniszach
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie rocznych i 5-letnich przeglądów obiektów budowlanych.
8 czerwca 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wycinkę drzew w Broniszach
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę 5 szt. konstrukcji tuneli foliowych do Zakładu Hodowlano Nasiennego Spójnia Nochowo
16 czerwca 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wycinkę drzew w Broniszach

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wycinkę drzew w Broniszach

„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na wycinkę drzew w Broniszach

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew – topola włoska sztuk 90, wraz z zagospodarowaniem drewna oraz usunięciem karp. Drzewa znajdują się na terenie Centrum Ogrodniczego Bronisze.
Sposób złożenia oferty:
1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 24.06.2021 r. do godz. 10.00 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl
2. Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego zadania.
3. Oferta powinna zawierać cenę wraz z proponowanym terminem zakończenia prac Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenia o RODO i o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 24.06.2021 r. a także podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
4. Do 28.06.2021 r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert.
5. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Wykonawca uzgodnią ostateczną treść umowy na wykonanie prac.
6. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 7 dni roboczych licząc od 28.06.2021 r. poinformuje Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych a przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – +48 515035978 lub adresem mailowy andrzej.aranowski@plantico.pl
9. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

Załączniki :

Uchwała nr 93 wycinka drzew Bronisze 08062021

Ogłoszenie wycinka topoli Bronisze czerwiec 2021

RODO do ogłoszenia