PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymianę rynien na budynku siedziby firmy w Zielonkach Parceli

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymianę rynien na budynku siedziby firmy w Zielonkach Parceli
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę młocarni do Zakładu Spółki w Nochowie
6 lipca 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymianę rynien na budynku siedziby firmy w Zielonkach Parceli
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymianę poszycia wodoszczelnego w zbiorniku TANAKE o wymiarach 2,36 wysokość i 29,13 średnica w Zakładzie w Wagańcu.
4 sierpnia 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymianę rynien na budynku siedziby firmy w Zielonkach Parceli

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymianę rynien na budynku siedziby firmy w Zielonkach Parceli

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na wymianę rynien na budynku
siedziby firmy w Zielonkach Parceli
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana rynien z tworzywa sztucznego na rynny stalowe ocynkowane w kolorze na budynku biurowym zlokalizowanym w Zielonkach – Parceli ul. Parkowa 1A 05-082 Stare Babice. Budynek o kubaturze 15,3m x 30,7m x 11,4m wysokości.
Zakres prac:
– Demontaż rynien plastikowych
– Wymiana pasa nadrynnowego
– Montaż rynien stalowych w kolorze brązowym
– Wymiana osadników rynnowych
Termin dostawy: Oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
Sposób złożenia oferty:
1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 09.08.2021r. do godz. 10.00 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl z dopiskiem „Oferta na wymianę rynien Zielonki”
2. Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego zadania.
3. Oferta powinna zawierać cenę wraz z proponowanym terminem zakończenia prac. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o RODO i o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 09.08.2021r. a także podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
4. Zamawiający dokona w dniu 10.08.2021r. o godz. 10.00 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Oferent uzgodnią ostateczną treść umowy na wykonanie usługi.
5. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 5 dni roboczych licząc od 10.08.2021r. poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
6. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.
7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 515035969 lub adresem mailowym: k.ciechomski@plantico.pl

Załączniki:

RODO do ogłoszenia

PlantiCo ogłoszenie na wymianę rynien biuro Zielonki