Ogłaszamy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż 4 nieruchomości rolnych zabudowanych zlokalizowanych w Broniszach pod Warszawą

PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. ogłasza na dzień 19.09.2023 r. w siedzibie Spółki w Zielonkach Parceli ul. Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż 4 nieruchomości rolnych zabudowanych:

 1. o numerze 16/287 z obrębu SHRO Bronisze o powierzchni 4.735 m2, Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie, działka jest zabudowana trzema budynkami o funkcji produkcyjnej i gospodarczej dla rolnictwa.
  Cena wywoławcza wynosi 2.100.000– zł. netto (dwa miliony sto tysięcy złotych),
  wadium – 210.000,- zł., postąpienie – 21.000,- zł. plus podatek VAT określony przepisami w dniu transakcji.
 2. o numerze 16/288 z obrębu SHRO Bronisze o powierzchni 5.152 m2, Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki, powiatwarszawski zachodni, woj. mazowieckie, działka jest zabudowana czterema budynkami o funkcji produkcyjnej, usługowej i gospodarczej dla rolnictwa.
  Cena wywoławcza wynosi 2.200.000– zł. netto (dwa miliony dwieście tysięcy złotych),
  wadium – 220.000,- zł., postąpienie – 22.000,- zł. plus podatek VAT określony przepisami w dniutransakcji.
 3. o numerze 16/289 z obrębu SHRO Bronisze o powierzchni 5.717 m2, Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie, działka jest zabudowana jednym budynkiem o funkcji produkcyjnej, usługowej i gospodarczej dla rolnictwa.
  Cena wywoławcza wynosi 2.100.000, – zł. netto (dwa miliony sto tysięcy złotych),
  wadium – 210.000,- zł., postąpienie – 21.000,- zł., plus podatek VAT określony przepisami w dniutransakcji.
 4. o numerze 16/290 z obrębu SHRO Bronisze o powierzchni 3.812 m2, Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie, działka jest zabudowana jednym budynkiem o funkcji produkcyjnej i gospodarczej dla rolnictwa.
  Cena wywoławcza wynosi 1.400.000, – zł. netto (jeden milion czterysta tysięcy złotych),
  wadium – 140.000,- zł., postąpienie – 14.000,- zł., plus podatek VAT określony przepisami w dniu transakcji.

  Sąd Rejonowy w Pruszkowie dla w/w nieruchomości prowadzi księgę wieczystą nr A1P/00045009/7. Dla terenu, na którym znajdują się nieruchomości, uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i działki położone są one na terenie oznaczonym symbolem 7RPO i określonym jako tereny ośrodków urządzeń produkcji rolniczo- ogrodniczej.

  Spółka w dniach od 23.05.2023 do 27.06.2023 r. zamieściła na portalu e-rolnik zamiar sprzedaży ww. nieruchomości, nie została złożona żadna oferta zakupu spełniająca warunki ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

  Osoba będąca rolnikiem może nabyć w postępowaniu przetargowym nieruchomości rolne powyżej 1ha bez zgody Dyrektora Generalnego KOWR po spełnieniu warunków wymienionych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.
  Osoba nie będąca rolnikiem może nabyć w postępowaniu przetargowym nieruchomości rolne powyżej 1ha, jednak po zakończonym przetargu Spółka razem z nabywcą zwrócą się do Dyrektora Generalnego KOWR o wyrażenie zgody w drodze decyzji administracyjnej na zakup gruntów rolnych. Jeżeli osoba nie będąca rolnikiem uzyska zgodę Dyrektora Generalnego KOWR na zakup nieruchomości rolnej, musi się zobowiązać do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości przez okres przynajmniej 5 lat.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 18.09.2023 r. na konto:
  PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., WBSO/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002 – bezwzględnie należy podać nr działki
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do licytacji lub nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą przepada na rzecz Spółki.
 3. Wszyscy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem wpłaty wadium przed przystąpieniem do licytacji. W stosunku do nabywcy, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
  W razie odstąpienia od nabycia lub uchylania się od nabycia przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz Spółki niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej wygrywającego przetarg. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na podane przez nich konto w następnym dniu roboczym po przetargu.
 4. Wadium zostanie zwrócone oferentowi, który wygrał przetarg, jeżeli Spółka nie uzyska zgody na sprzedaż, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.
 5. Należność za wylicytowaną nieruchomość w całości musi być wpłacona przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 6. Spółka informuje, że prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia przetargowego przysługuje:
  a. na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego – Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa;
  b. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości – Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.
 7. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić, pod rygorem utraty wadium, po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 8. Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu.
 9. Szczegółowe warunki przetargu i Regulamin zbywania nieruchomości i ruchomości w PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. dostępne są na stronach internetowych www.nasiona.pl www.plantico.pl www.nasiona-warzyw.pl Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać pod nr. tel. 22 722 90 66 w godz. 9-15.
 10. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny w każdym czasie oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.
sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości, akcesoria ogrodnicze, podłoża, opakowania

Przejdź do sklepu
Facebook Facebook