Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modernizacji pomieszczeń socjalnych w Zakładzie Hodowlano Nasiennym w Gołębiewie

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie modernizacji pomieszczeń socjalnych
w Zakładzie Hodowlano Nasiennym w Gołębiewie

Opis przedmiotu zamówienia:

Pomieszczenia socjalne przeznaczone do modernizacji wchodzą w skład istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego. Obecny układ funkcjonalny pomieszczeń, jak również ich stan techniczny nie spełniają standardów określonych przepisami techniczno-budowlanymi. W ramach inwestycji przewiduje się kompleksową modernizację pomieszczeń socjalnych z dostosowaniem do obecnych wymogów na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej oraz modernizacja korytarza.

Zakres prac dla pomieszczeń socjalnych:

 • dostosowanie układu pomieszczeń do zgodności z obowiązującymi przepisami oraz do aktualnych potrzeb zakładu,
 • poszerzenie drzwi wejściowych do sanitariatów (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
 • wymiana wszystkich skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami,
 • skucie istniejących, zniszczonych glazur oraz rozbiórka posadzek,
 • przetarcie i naprawa tynków na istniejących ścianach oraz uzupełnienie tynków na ścianach nowych i na zamurowaniach,
 • wyrównanie podłóż i wykonanie nowych posadzek z płytek gres,
 • wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek glazurowanych,
 • wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie ścian i sufitów,
 • wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
 • wymiana instalacji i osprzętu elektrycznego,
 • montaż nowych przyborów sanitarnych,
 • montaż wyposażenia sanitarnego,
 • montaż sufitów podwieszanych kasetonowych/karton-gips.

Zakres prac dla korytarza:

 • rozbiórka boazerii płycinowej,
 • wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami,
 • przetarcie i naprawa tynków na istniejących ścianach oraz malowanie ścian i sufitów,
 • wyrównanie podłóż i wykonanie nowych posadzek z płytek gres.

Wszelkie prace muszą być wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Miejsce wykonania prac: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. Zakład Hodowlano Nasienny Gołębiew – Gołębiew Nowy 1, 99-300 Kutno.

Termin rozpoczęcia prac: Oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 12.07.2022r. do godz. 1200 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl z dopiskiem „Modernizacja pomieszczeń socjalnych”.
 2. Proponowana przez Oferenta cena jest ceną za wykonanie całego zadania.
 3. Oferta powinna zawierać kosztorys cenowy wraz z proponowanym terminem zakończenia prac. Do oferty należy dołączyć oświadczenia o RODO i o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 12.07.2022r., a także podać osobę do kontaktu wraz z nr telefonu i adresem mailowym.
 4. W celu otrzymania przedmiaru robót, dokumentacji projektowej, zainteresowani zobowiązani są wysłać na adres mailowy golebiew@plantico.pl prośbę o ich przesłanie.
 5. Oferty niekompletne oraz niespełniające warunków opisanych w pkt. 3 nie będą rozpatrywane.
 6. Do 19.07.2022r. Spółka będzie analizowała złożone oferty kierując się kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego w tym termin rozpoczęcia i zakończenia /50%/ i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert.
 7. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Wykonawca uzgodnią ostateczną treść umowy na wykonanie prac.
 8. W przypadku, gdy wartość robót przekroczy kwotę 500.000,- zł., Spółka będzie musiała uzyskać zgodę Wspólnika i przedłożyć mu uzgodnioną wersję umowy.
 9. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych, a przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 602 619 453 (Maciej Studziński) lub adresem mailowym: golebiew@plantico.pl
 11. Spółka deklaruje, że w terminie 7 dni roboczych licząc od daty 12.07.2022r. poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 12. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.
sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości, akcesoria ogrodnicze, podłoża, opakowania

Przejdź do sklepu
Facebook Facebook